Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – nabory wniosków od 27 października 2011r. do 25 listopada 2011r.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – nabory wniosków od 27 października 2011r. do 25 listopada 2011r.

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

Samorząd Województwa Lubelskiego

informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 27 października 2011r. do 25 listopada 2011r.

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim,
ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków:
wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 25 listopada 2011r. o godzinie 16.00.
Za wnioski złożone w terminie zostaną uznane te, które faktycznie wpłyną do Biura Stowarzyszenia LGD do godziny 16.00 najpóźniej w dniu 25 listopada 2011r.

4. Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory Lokalnych Grup Działania, oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

5. Kryteria wyboru operacji w ramach działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” opisane zostały w zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – rozdział 9, zamieszczonej na stronie internetowej LGD: www.lesnykrag.pl,

6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku o przyznanie pomocy Oś 4 Leader PROW 2007 – 2013 Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, oraz w instrukcji do wypełniania wniosku, do wniosku, jeżeli dotyczy należy również załączyć dodatkowe załączniki dostępne na stronie internetowej: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów.

7. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – Do dofinansowania wybrane zostaną operacje, które uzyskają co najmniej 10 % z max. liczby punktów w ramach oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, czyli miń. 6,8 pkt.

8. Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 121 205,50 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Załączniki:

Instrukcja wypełniania EPO (.pdf)
Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf)
Ogłoszenie nabór Różnicowanie październik 2011(.doc)
1R doświadczenie wnioskodawcy (.doc)
2R utworzenie nowego miejsca pracy (.doc)
3R rozwój przedsiębiorczości (.doc)
4R powstanie lub rozwój nowych lub dotychczasowych usług turystycznych (.doc)
5R wykorzystanie lokalnych zasobów w działalności gospodarczej (.doc)
6R poświadczenie o członkostwie w LGD lub innej organizacji społecznej (.doc)
7R aktywizacja ludzi młodych (.doc)
8R zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.doc)
Ekonomiczny Plan Operacji (.xls)
Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości (.xls)
Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy deminimis (.xls)
Wniosek o Przyznanie Pomocy (.xls)
Wzór Gwarancji (.xls)
Wzór zapytania ofertowego (.xls)