Inicjatywa Wspólnotowa LEADER +

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg" powstała w ramach Pilotażowego Programu Leader+. Inicjatywa Wspólnotowa LEADER + była programem bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej dla wsparcia rozwoju obszarów wiejskich. W Polsce „Pilotażowy Program Leader + był Działaniem Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Pierwszym zadaniem jakie postawiła przed sobą LGD było przygotowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla gmin. Dokument powstawał w trakcie wielokrotnych spotkań, warsztatów i dyskusji. Była to wspólna praca wszystkich uczestników programu i ekspertów zewnętrznych. Jednym z priorytetów charakteryzujących obszar LGD było i jest dążenie do rozwinięcia turystyki wiejskiej w oparciu o posiadane zasoby: lasy, rzeki, stawy, jeziora oraz tradycje i kulturę ludową. Dlatego też aby przyciągnąć turystów zakładane są gospodarstwa agroturystyczne, projektowane są ścieżki rowerowe i piesze, organizowane imprezy, festyny, festiwale.

Lokalna Grupa Działania przyjęła główny cel: „Poprawa jakości życia, pobudzenie aktywności gospodarczej i społecznej mieszkańców z terenu LGD do innowacyjnego wykorzystania zasobów lokalnych, dostępnych środków zewnętrznych poprzez współpracę samorządów lokalnych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych”.

W styczniu 2007 roku LGD „Leśny Krąg” rozpoczęła realizację projektu ”Naturalna przedsiębiorczość w Leśnym Kręgu”, który trwał do 31 marca 2008 roku. Projekt podzielony był na cztery etapy. Metoda realizacji opierała się na sprawnym planowaniu i zarządzaniu projektem, wykorzystaniu efektownego modelu planowania strategicznego, szerokiej konsultacji z partnerami i mieszkańcami, wykorzystując doświadczenie osobowe członków i zarządu LGD. Postawiliśmy na ludzi aktywnych. Realizowaliśmy zadania wypracowane w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla terenu działania LGD. Wówczas były to głównie działania szkoleniowe, informacyjne oraz promocyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju turystyki, pobudzania lokalnych inicjatyw, stymulowania świadomości ekologicznych, a także konieczności zachowania naturalnego i kulturalnego dziedzictwa naszego regionu.

W ramach działań LEADER+ zrealizowano m.in.: w poszczególnych gminach szkolenia z zakresu usług turystycznych i agroturystycznych, z zakresu rejestracji produktu lokalnego oraz sprzedaży bezpośredniej produktu lokalnego.

Imprezy informacyjno – kulturalne:

  • w Janowie Lubelskim: Impreza Promocyjna „Trasą Leśnego Kręgu- Dzień Bobra”, „”Festiwal Leśny Skarbiec”, „Festiwal kaszy – Gryczaki 2007”, „Zawody narciarskie - Trasą Leśnego Kręgu- Zimowa Impreza Promocyjna”
  • Jarmark garncarski w Łążku Garncarskim
  • „Na momocką nutkę” w miejscowości Momoty.
  • w Modliborzycach „Mały Strażak” i „Święto jagód”
  • w Potoku Wielkim „Tradycje Pożarnicze” i „Święto Karpia”, oraz plenery malarskie

Ponadto odbywały się spotkania i szkolenia konsolidacyjne, konferencja „Zintegrowany Produkt Turystyczny”, wyjazd przedstawicieli LGD do Lanckorony, Konferencja Regionalna połączona z wizytą studyjną Mediów, oraz wyjazd studyjny do Holandii. W ramach projektu wykonano również m.in: analizy i ekspertyzy, wydanie katalogu o produktach lokalnych, powstanie centrum certyfikacji produktu lokalnego, jak również stworzenie punktów informacji turystycznej.
Należy dodać, iż dzięki inicjatywie programu LEADER + w Polsce pojawiła się szansa na budowanie partnerstwa ludzi z różnych środowisk i wprowadzanie trwałych zmian na terenach wiejskich, szczególnie zmian mentalności ludzi i postaw brania odpowiedzialności za to co w gminie powstaje i w jakim kierunku gmina będzie się rozwijała. Dzięki programowi LEADER dostaliśmy szansę na zrealizowanie chociaż w części marzeń mieszkańców obszarów wiejskich.
Zakończyliśmy ten projekt w poczuciu dobrze wypełnionego zadania. Ponad dwuletnia praca dała efekty wspólnego działania, integracji lokalnych społeczeństw, dążenia do osiągania wcześniej założonego, przygotowanego i zrealizowanego celu. Wymiernym sukcesem tych działań jest osiągnięcie wzajemnej satysfakcji, prezentacja lokalnego produktu, promocja poza obszar działania LGD „Leśny Krąg” walorów i atrakcji turystycznych jakie posiada. Jednak największym sukcesem, który został osiągnięty poprzez realizację projektu jest konsolidacja społeczności lokalnej, a wszystko to w ramach działań i wiedzy, że w obecnym czasie, tylko wspólne i przemyślane realizowanie unijnych projektów dadzą wymierne efekty i korzyści dla wszystkich. Takimi przykładami są „Jarmark Garncarski. „Święto Karpia”, „Dzień Małego Strażaka”, „Plener Malarski” czy impreza integracyjna „Bobry też biegają z nami”- czyli Trasą Leśnego Kręgu.