„ Learning by doing” – International Youth Project

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” w 2009r. nawiązała współpracę z partnerami z Finlandii: 4 H District of Lapland oraz Lokalną Grupą Działania Pohjoisimman Lapin Leader ry, w celu wspólnej realizacji projektu współpracy. Nawiązanie współpracy zaowocowało wizytą przedstawicieli z Finlandii w Janowie Lubelskim w październiku 2009r. i podpisaniem umowy o współpracy międzynarodowej, która jest bazowym dokumentem do aplikowania o pozyskanie środków na cele projektu. Partnerzy wspólnie opracowali cele projektu, określili grupę docelową i harmonogram działań. „Leśny Krąg” będzie realizował projekt w ramach Osi 4 Leader PROW 2007 – 2013, działanie 4.21wdrażanie projektów współpracy.

Teren projektu : Polska, Finlandia, Rosja

Beneficjenci

  • młodzi ludzie, około 18 roku życia, którzy już posiadają pewne doświadczenie w przedsiębiorczości, np. poprzez działania prowadzone przez ich rodziny, bądź też sami prowadzą działalność gospodarczą;
  • młodzi ludzie, którzy nie maja doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, przedsiębiorczości, ale są faktycznie zainteresowani zdobyciem takiego doświadczenia, poprzez współpracę w grupie międzynarodowej.

Projekt jest kierowany bezpośrednio do młodych ludzi z terenów wiejskich, małych miasteczek, jako forma wsparcia poprzez pokazanie i udostępnienie im nowych możliwości oraz pomysłów aby mogli pozostać w rodzinnych miejscowościach i rozwijać lokalny biznes poprzez np. samozatrudnienie, prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Szacowany czas trwania projektu: 1-2 lata

Cele projektu

  • promocja i rozwój przedsiębiorczości młodych ludzi z terenu LGD „Leśny Krąg”, w oparciu o walory turystyczne, lokalne zasoby i istniejącą infrastrukturę
  • przeciwdziałanie migracji młodzieży do dużych miejskich ośrodków
  • podnoszenie poziomu aktywności zawodowej i samorealizacji
  • rozwój oraz zdobywanie nowych kwalifikacji i doświadczeń poprzez międzynarodową współpracę i wymianę młodzieży

Główne zadania w ramach projektu

  • świadczenie usług grupowych dla uczestników projektu w oparciu o wcześniej przeprowadzoną diagnozę potrzeb i predyspozycji zawodowych indywidualnych beneficjentów, stworzenie bloków tematycznych, spotkania grupowe;
  • nawiązanie współpracy międzynarodowej z grupą młodzieży z Finlandii i Rosji przy wykorzystywaniu platformy internetowej, poprzez realizację opracowanego harmonogramu spotkań tematycznych, praca prowadzona przez moderatora grupy;
  • wyjazdy studyjne, w oparciu o opracowane programy wyjazdów
  • konferencja zamykająca projekt połączona z prezentacją dobrych praktyk.