Odnowa i rozwój wsi – nabory wniosków od 19 grudnia 2011r. do 2 stycznia 2012r.

Odnowa i rozwój wsi – nabory wniosków od 19 grudnia 2011r. do 2 stycznia 2012r.

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

Samorząd Województwa Lubelskiego

informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

Odnowa i rozwój wsi

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 19 grudnia 2011r. do 2 stycznia 2012r.

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim,
ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków:
wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 2 stycznia 2012r. o godzinie 16.00.
Za wnioski złożone w terminie zostaną uznane te, które faktycznie wpłyną do Biura Stowarzyszenia LGD do godziny 16.00 najpóźniej w dniu 2 stycznia 2012r.

4 . Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory Lokalnych Grup Działania.

5. Kryteria wyboru operacji w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” opisane zostały w zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – rozdział 9, zamieszczonej na stronie internetowej LGD: www.lesnykrag.pl,

6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku o przyznanie pomocy Oś 4 Leader PROW 2007 – 2013 Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, oraz w instrukcji do wypełniania wniosku, do wniosku, jeżeli dotyczy należy również załączyć dodatkowe załączniki dostępne na stronie internetowej: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów.

7. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – Do dofinansowania wybrane zostaną operacje, które uzyskają co najmniej 10 % z max. liczby punktów w ramach oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, czyli miń. 3,5 pkt.

8. Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 837 161,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Załączniki:

IW-1_413_313_3z_06-10-2010 (.pdf)
W-1_413_313_3z (.xls)
Zał. nr 1-OiRW (.doc)
Zał. nr 2-OiRW (.doc)
Zał. nr 3-OiRW (.doc)