OGŁOSZENIE nr 5/2017/G

logotypy 2007-2013


OGŁOSZENIE nr 5/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
w dniu 21/04/2017
ogłasza nabór
wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność”
PROW na lata 2014 – 2020.

1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od dnia 08/05/2017, godz. 8.00 do dnia 07/06/2017, godz. 15.30

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
3. Zakres tematyczny projektu grantowego:
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2. ust. 1 pkt. 5) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: zachowanie dziedzictwa lokalnego dla przedsięwzięcia 2.3.1 Wspieranie miejscowych artystów, twórców ludowych oraz rzemieślników

4. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki i cele

Cel ogólny II: Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój turystyczny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Leśny Krąg”
Cel szczegółowy 2.3. Kultywowanie, promocja lokalnej historii, kultury i sztuki
Przedsięwzięcie 2.3.1 Wspieranie miejscowych artystów, twórców ludowych oraz rzemieślników
Wskaźnik produktu 2.3.1.1: Liczba podmiotów które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 4 podmioty
Wskaźnik rezultatu 2.3.1: Liczba artystów, twórców ludowych oraz rzemieślników, którzy zostali objęci wsparciem – 80 osób

4. Wysokość pomocy:
Maksymalna wysokość pomocy w ramach naboru: 8 750,00 zł
5. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszenia 35 000,00 zł

6. Forma wsparcia:
Pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 5 000,00 tys. zł.

7. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania :

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wsparcie miejscowych artystów, twórców ludowych oraz rzemieślników – 4 podmioty

8. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania)

•dla sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt;

•dla pozostałych Wnioskodawców (osoby fizyczne, osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR) pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych

10. Określenie ram czasowych, w których możliwa będzie realizacja przez grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego oraz złożenie przez LGD wniosku o płatność, potwierdzającego realizacje projektu grantowego: wrzesień 2017r. – czerwiec 2018r.

11. Tryb składania wniosków:
Wnioski w dwóch egzemplarzach wraz z nośnikiem elektronicznym należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Wniosek wraz z łącznikami musi być dostarczony: osobiście, albo. Przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.
Termin składania wniosków upływa w dniu 07 czerwca 2017r. o godz. 15. 30.
Wnioski przesłane pocztą, pocztą kurierską lub faxem nie będą rozpatrywane.

12. Wskazanie miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców, stanowiących załącznik nr 9 umowy ramowej oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – OTWÓRZ.

13. Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory formularzy wniosku o udzielenie wsparcia a także umowy o powierzenie grantu i wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” www.lesnykrag.pl, a w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

 

ZAŁĄCZNIKI:


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”