Nabór na wolne stanowisko pracy

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Specjalista ds. wdrażania LSR 2014-2020

 

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, ul. Ogrodowa 16,
23-300 Janów Lubelski

Liczba poszukiwanych kandydatów: 1 osoba/ umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. Wymagania konieczne:
 2. Wykształcenie:co najmniej średnie, preferowane wyższe
 3. Praktyka zawodowa: co najmniej 2-miesięczny staż w pracy biurowej lub w stowarzyszeniu.,

3.Wymagania konieczne:

 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Wymagania pożądane
 • co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • Prawo jazdy kat. B
 1. Cechy osobowości
 • samodzielność,
 • systematyczność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole

 

 1. Zakres odpowiedzialności uprawnień i obowiązków:
 2. Odpowiedzialność za:
 • planowanie i organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych z konsultantami oraz potencjalnymi wnioskodawcami po uzgodnieniu z Kierownikiem Biura,
 • przygotowywanie korespondencji i przedkładanie jej do akceptacji Kierownika Biura,
 • podejmowanie decyzji dotyczących realizacji projektów, zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami po uprzedniej akceptacji Kierownika Biura,
 • akceptacja zgodności merytorycznej dokumentów finansowych wystawianych na realizację projektów LGD.
 • Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywanie projektów, realizację i rozliczenie procesu dotyczącego projektów.
 • Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.
 • Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw.
 • Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi, zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.
 • Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,
 • Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
 • Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.)
 1. Uprawnienia do:
 • do zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 • do wynagrodzenia za pracę,
 • do wypoczynku w dniach wolnych od pracy, przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy w zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,
 • do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy
 1. Zakres obowiązków:
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania na realizację operacji w ramach Wdrażania LSR,
 • wspieranie merytorycznie konsultantów gminnych,
 • obsługa administracyjna Rady LGD,
 • obsługa związaną z naborem wniosków składanych w ramach realizacji LSR obszaru LGD w tym obsługa Rady LGD,
 • przygotowywanie ocen, sprawozdań i informacji dotyczących działań realizowanych przez LGD w ramach Inicjatywy LEADER, w tym działań związanych z wdrażaniem LSR,
 • monitoring realizacji działań, realizacji wskaźników, między innymi w celu aktualizacji LSR,
 • sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją operacji.
 • przygotowywanie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Wdrażanie LSR,
 • przyjmowanie i rejestrowanie wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach działania Wdrażanie LSR,
 • prowadzenie sprawozdawczości, w tym rejestru konsultacji udzielanych przez pracowników Biura i konsultantów,
 • stała współpraca z konsultantami, zbieranie sprawozdań i przygotowywanie miesięcznych zestawień oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań z pracy konsultantów,
 • realizacja przedsięwzięć określonych w LSR,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 • wykonywanie innych obowiązków pracowniczych określonych odpowiednimi przepisami prawa w tym uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia oraz Uchwał Zarządu LGD,
 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia,
 • organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
 • przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
 • przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
 • przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
 • monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
 • przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
 • sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
 • przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 • realizacja projektów Stowarzyszenia,
 • przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,
 • inne zadania zlecone przez Prezesa i Kierownika Biura.

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których obowiązek podania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, a w szczególności jeżeli zakresem tych danych objęte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko – Specjalista ds. wdrażania LSR 2014-2020, ogłoszonej w dniu  19lutego 2021  r. przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być przez kandydata własnoręcznie podpisane a w przypadku kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem i złożone w terminie do dnia 01.03.2021 r. do godziny 15.00pod adresem:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”,

 1. Ogrodowa 16,

23-300 Janów Lubelski

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem,,Nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. wdrażania LSR 2014 – 2020’’.

Za datę wpłynięcia oferty uznaję się datę dostarczenia do Biura Stowarzyszenia.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci informowani będą na bieżąco o wynikach naboru  w sposób określony w „Procedurze naboru pracowników oraz warunków funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg”.

Ogłoszenie o naborze – .pdf