Konsultacje budżetu i wskaźników

LGD logo

LGD logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” poniżej przedkłada do konsultacji społecznych budżet, cele, wskaźniki, przedsięwzięcia planowane do realizacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą zgłaszać wnioski i postulaty w terminie nie później niż do dnia 24 maja 2023 r. osobiście lub za pomocą email: biuro@lesnykrag.pl, poprzez formularz kontaktowy, osobiście w biurze LGD w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 16 lub telefonicznie nr tel. 15 8722 652.

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Leśny Krąg”