Plan komunikacyjny do konsultacji

LGD logo

LGD logo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” poniżej przedkłada Plan Komunikacji. Dokument powstał w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych ze społecznością lokalną. Celem strategii komunikacji jest wymiana informacji pomiędzy LGD a społecznością lokalną.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą zgłaszać wnioski i postulaty w terminie nie później niż do dnia 22 maja 2023 r. osobiście lub za pomocą email: biuro@lesnykrag.pl, poprzez formularz kontaktowy, osobiście w biurze LGD w Janowie Lubelskim ul. Ogrodowa 16  lub telefonicznie nr. tel.15 8722 652

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020