Informacja ze szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” informuje, że w dniach 20-22.09.2023r. pracownicy biura LGD „Leśny Krąg” wzięli udział w szkoleniu dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego p.n.„Wdrażanie inicjatywy LEADER w nowym okresie programowania oraz prezentacja dobrych praktyk”,  które odbyło się w Józefowie nad Wisłą.

Szkolenie miało na celu przygotowanie i wdrożenie przedstawicieli LGD w nowy okres programowania inicjatywy LEADER. Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniu były m.in.

– Omówienie komponentu 13.1. – LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej

-Wymogi wynikające z rozporządzeń UE na okres programowania 2023-2027
w odniesieniu do komponentu LEADER / RLKS

– Wymogi wynikające z przepisów krajowych na lata 2023-2027 w odniesieniu do komponentu LEADER / RLKS,

– Wytyczne horyzontalne,

-Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Zarządzanie LSR

– Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR

-Prezentacja działalności Stowarzyszenia “Nasza Historia”, zwiedzanie Izby Pamięci, Historii i Tradycji Wojskowych. Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia

– Prezentacja dobrych praktyk.

Pozyskane na szkoleniu informacje przekażemy Państwu na najbliższych spotkaniach i szkoleniach dla wnioskodawców.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej            

 „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.