W Stowarzyszeniu LGD “Leśny Krąg” trwają już prace nad nową Strategią Rozwoju Lokalnego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” działa na rzecz mieszkańców powiatu janowskiego od 2004r.
W okresie Programowania PROW na lata 2014-2020 realizuje Lokalną Strategię Rozwoju – budżet całkowity wynosi 6 108 000 zł z czego do 30.05.2022 r. zostało wykorzystane  4 031 962,28zł. Środki te zostały rozdysponowane  w całym powiecie janowskim.

Stowarzyszenie LGD „Leśny Krąg” realizuje dwa cele szczegółowe. Pierwszy z nich dotyczy rozwoju gospodarczego obszaru LGD „Leśny Krąg” poprzez przedsiębiorczość

i wzrost zatrudnienia, drugi z nich to  podniesienie atrakcyjności obszaru i poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału  społecznego  terenu LGD „Leśny Krąg” w oparciu

o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno-gospodarcze.

W związku z tym, iż  aktualnie trwają prace  nad tworzeniem  nowej Strategii Rozwoju Lokalnego na kolejny okres programowania tj. 2023-2027 informujemy, że Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” przeprowadziło w terminie od 15.05.2022r. do 29.06.2022r. konsultacje społeczne z mieszkańcami poszczególnych gmin członkowskich LGD „Leśny Krąg”. Każde spotkanie było premiowane certyfikatem o wadze 2 punktów.

Podczas spotkań zostały wyłonione nowe pomysły na różnego rodzaju działania i przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w nowym dokumencie. Jeśli mają Państwo jeszcze ciekawe pomysły i chcielibyście je nam  przekazać, aby i one były ujęte w strategii, zapraszamy do wypełnienia ankiety, znajdującej się na naszej stronie internetowej www.lesnykrag.pl . Link do ankiety: https://forms.gle/tGPLy2VNPgtiLGM49.

Informujemy Państwa, że 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa Lubelskiego w ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki finansowe pozyskane przez LGD zostaną przeznaczone  na działania związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.
Lokalna Strategia Rozwoju jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary
Wiejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a instytucją zarządzającą PROW na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W imieniu LGD umowę podpisali: Janina Skubik – Prezes Zarządu, Aneta Kuźnicka – Wiceprezes.
Obszar, dla którego zostanie opracowana LSR obejmuje:
1. Gminę Janów Lubelski
2. Gminę Modliborzyce
3. Gminę Potok Wielki
4. Gminę Godziszów
5. Gminę Chrzanów
6. Gminę Batorz
7. Gminę Dzwola
Zgodnie z Harmonogramem planowanych naborów, aktualnie trwa nabór wniosków na przedsięwzięcie 2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne, limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 1 593 365,20 PLN.
W trzecim kwartale b.r. planujemy ogłosić kolejny nabór, tym razem  na przedsięwzięcie 1.1.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, zakres tematyczny operacji- Podejmowanie działalności gospodarczej. Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów aplikacyjnych znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej: www.lesnykrag.pl. Zapraszamy również do korzystania z doradztwa, którego bezpłatnie udzielają pracownicy biura w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg” przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00.

Aneta Kuźnicka
Stowarzyszenie LGD „Leśny Krąg”

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „LeśnyKrąg”