Opis projektu

lcoim
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
Narodowa Strategia Spójności
Działanie: 1.4 – Promocja i Współpraca; Komponent promocja;
Obszar: stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestra

Wartość Projektu: 9.794.600,00 PLN
Czas realizacji: 5 lat (styczeń 2010r. – 31 grudzień 2014)
Umowa z PARP z dnia 15.12.2009r.
Ocena Projektu: 107,5 pkt.

Wnioskodawca i realizator Projektu:
STOWARZYSZENIE “LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA – WOKÓŁ ŁYSEJ GÓRY” z siedzibą w Bielinach

Cel projektu:

Celem projektu „Lokalne Centrum Obsługi Inwestora – Easten Europrean Gateway” jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Polski Wschodniej poprzez pobudzenie wzrostu gospodarczego i przezwyciężenie zastoju marginalizującego województwa Polski Wschodniej oraz przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju w ramach stworzenia sieci powiązań i współpracy pomiędzy istniejącymi lokalnymi centrami obsługi inwestorów we wszystkich pięciu województwach Polski Wschodniej, a ośrodkami promocji inwestycji, eksportu i turystyki, jednostkami terytorialnymi i in. podmiotami mogącymi mieć pływ na promocję gospodarczą Polski Wschodniej.
Cele zostaną osiągnięte poprzez rozwijanie sieci współpracy istniejących centrów obsługi inwestorów w formie profesjonalnych usług doradczych, informacyjnych, pośrednictwa dla inwestorów. Zamierzeniem projektu jest objęcie swoim oddziaływaniem, do końca 2014 roku, całego terytorium wszystkich pięciu województw PW i realizacja na rzecz tego obszaru kompleksowej usługi promocyjnej. Projekt rozpocznie się dzięki wykorzystaniu istniejących centrów obsługi inwestora, obecnie działających lokalnie (poszczególni partnerzy na wskazanym terenie, tj. LGD Wokół Łysej Góry – woj. świętokrzyskie, Stowarzyszenie Dream Team – m. Kielce, LGD Stowarzyszenie Południowa Warmia – woj. Warmińsko-mazurskie, Stowarzyszenie LGD „Leśny Krąg” – woj. lubelskie, Stowarzyszenie LGD „Eurogalicja” – woj. podkarpackie.

Produkty, które zostaną wytworzone w wyniku realizacji projektu to:
1.     Vortal Internetowy InterLCOI – platforma internetowa „Connect /Forum / Business”- profesjonalny serwis internetowy tworzący biznesową przeglądarkę internetową dla zainteresowanych rynkiem Polski Wschodniej
2.     Polski Atlas Gospodarczy ( Polish Economic Atlas )– mapa regionalnych terenów i ofert inwestycyjnych- e-kartografii drogowej Polski, na której naniesione zostaną lokalizacje terenów inwestycyjnych oraz oferty inwestycyjne w podziale na branże
3.    Auto-Business Nawigator ( GPS system ) – wirtualna logistyka komunikacyjna dla inwestora zewnętrznego- system nawigacji GPS z zawartością kartografii drogowej Polski, zawierający dane z „Polskiego Atlasu Gospodarczego Polski Wschodniej
4.   Zintegrowany system zabudowy targowo-konferencyjnej i prezentacji multimedialnej
5.    e-B2B & Business Forum– system komunikacji on-line- produkt najnowszej
technologii komunikacji IT zainstalowany na vortalu LCOI
6.    Massmailing – Jednolity System Informacji LCOI- przekaz branżowych ofert za pośrednictwem Internetu do rynków docelowych ( segmentacja ofert )

Działania w projekcie
W ramach projektu w pięciu województwach Polski Wschodniej funkcjonować będą Lokalne Centra Obsługi Inwestora – działające przy stowarzyszeniach Lokalnych Grupach Działania (LGD). LGD są szczególną instytucją na rzecz rozwoju obszarów wiejskich funkcjonującą we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, a w Polsce finansowaną przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Oś IV LEADER. LGD posiadają kilkuletnie doświadczenie, potencjał administracyjny, umiejętność zarządzania środkami publicznymi i unijnymi, doświadczenie we wdrażaniu kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój obszarów wiejskich, bezpośrednio współpracują z lokalnymi samorządami, posiadają dużą i wnikliwą wiedzę o regionie, znają zalety i miejscowe problemy – co w przypadku realizacji Projektu „LCOI- Eastern  European Gateway” ma duże i zasadnicze znaczenie. W każdym z województw objętych projektem LGD ze sobą ściśle współpracują i wymieniają się doświadczeniami. LGD w prawie 100% pokrywają obszar gmin wiejskich i miejsko-wiejskich 5 województw Polski Wschodniej. Szóste LCOI dla dużych ośrodków miejskich istnieć będzie przy Stowarzyszeniu Dream Team w Kielcach.
W oparciu o zawartą umowę partnerską istnieć będzie sieć ściśle współpracujących ze sobą podmiotów. Celem porozumienia jest stworzenie optymalnych warunków do uzyskania wzrostu konkurencyjności, dążenie do wyrównania szans rozwojowych oraz przyspieszenia tempa rozwoju i podniesienie poziomu gospodarczego w tych regionach – poprzez standaryzację działań, spójną politykę marketingową, czytelny i rzetelny dostęp do informacji. Swoim zasięgiem (na mocy dotychczasowych i planowanych porozumień np. z innymi LGD i gminami) obejmą cały region Polski Wschodniej. Są wystarczająco mobilne, by dotrzeć do każdej interesującej lokalnej oferty inwestycyjno- produktowej lub ją stworzyć dla zainteresowanych. Powstałe podmioty będą bezpośrednio współpracować z już funkcjonującymi Regionalnymi Centrami Obsługi Inwestora oraz Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych. Będą uzupełniać i wzbogacać ich zasoby ofertowe, korzystać z dotychczasowych doświadczeń, a także służyć wiedzą zdobytą na rynku lokalnym oraz udostępniać posiadane narzędzia przekazu i promocji.
Stworzona sieć służyć ma sprzedaży potencjalnym inwestorom, handlowcom i turystom pozytywnego i przyjaznego wizerunku obszaru Polski Wschodniej.

Partnerzy projektu:
– Stowarzyszenie Dream Team – woj. Świętokrzyskie
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” – woj. Lubelskie
– Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury – woj. Podlaskie
– Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” – woj. warmińsko-mazurskie
– Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” – woj. Podkarpackie

lcoi_stopka