KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

 

Zapraszamy do konsultowania aktualizacji/zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na okres programowania PROW 2014-2020(LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.
Zmiany w dokumencie zostały zaznaczone na żółto i dotyczą  wykorzystania różnicy kursowej wynikającej z przeliczenia dostępnego budżetu z waluty PLN na EURO oraz przesunięć oszczędności w poszczególnych przedsięwzięciach dla poddziałania 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w poszczególnych przedsięwzięciach oraz rezygnację z realizacji przedsięwzięcia 2.1.3 z uwagi na brak złożonych wniosków w  ogłaszanych przez LGD  naborach wniosków na to przedsięwzięcie
Uwagi można przesyłać na adres biuro@lesnykrag.pl za pomocą formularza zamieszczonego poniżej do dnia 11 marca 2021 r.

Formularz do konsultacji społecznych LSR

LSR – zaznaczone zmiany