Stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”

Stan realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”

Zgodnie z harmonogramem naborów wniosków stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w ramach PROW na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” przeprowadziło w 2019 roku następujące nabory wniosków:

Numer naboru Zakres naboru Termin naboru Ilość złożonych wniosków w ramach naboru
1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej. 26.09.2019-10.10.2019 4
7/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej. 25.10.2019-08.11.2019 9
8/2019 Budowa lub przebudowa ciągów pieszych lub ścieżek rowerowych lub szlaków turystycznych. 25.10.2019-08.11.2019 2
9/2019 Rozwój obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne. 25.10.2019-08.11.2019 1
10/2019 Rozwój infrastruktury publicznej lub kulturalnej z wykorzystaniem technologii Odnawialnych Źródeł Energii. 25.10.2019-08.11.2019 0
11/2019 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne. 25.10.2019-08.11.2019 4
1/2019/G Rozwój aktywnych form rekreacji.

GRANTY

25.11.2019 – 09.12.2019 4
2/2019/G Wspieranie miejscowych artystów, twórców ludowych oraz rzemieślników.

GRANTY

25.11.2019 – 09.12.2019 4
3/2019/G Przedsięwzięcia kulturalne i integracyjne.

GRANTY

25.11.2019 – 09.12.2019 2

W 2020 r. nie odbyły się żadne nabory, co wiąże się z wyczerpaniem limitu środków w poszczególnych przedsięwzięciach orazniezakończoną weryfikacją wniosków z 2019 roku. W związku z ogłoszonymi w 2019r. naborami  Rada LGD odbyła 8 posiedzeń na których oceniono 30 wniosków i podjęto 44 uchwały.

Do chwili obecnej podpisano 10 umów z beneficjantami. Dwa wnioski beneficjentów
z przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej znajdują się  w trakcie weryfikacji w Urzędzie Marszałkowskim. W trakcie uzupełnień znajduje się również wniosek
o przyznanie pomocy na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność„  złożony przez Lokalną Grupę Działania, w skład którego weszło 9 grantów w ramach trzech przedsięwzięć. Jeden wniosek inwestycyjny, złożony w ramach przedsięwzięcia 2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne został wycofany na etapie weryfikacji przez Urząd Marszałkowski.

Ponadto informujemy, iż beneficjenci realizujący projekty z naborów ogłaszanych w latach poprzednich, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność otrzymali do chwili obecnej płatności w wysokości 2 186 242,00złotych.

Wszystkim naszym beneficjentom życzymy wytrwałości w realizacji projektów!