OGŁOSZENIE nr 2/2017/G

logotypy

OGŁOSZENIE nr 2/2017/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg ”

w dniu 29/12/2016

ogłasza nabór

wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność”

PROW na lata 2014 – 2020.

 

NABÓR UNIEWAŻNIONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH

1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od dnia 12/01/2016, godz. 8.00 do dnia 10/02/2017, godz. 15.30

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w godzinach 8.00 – 16.00

3. Zakres tematyczny projektu grantowego

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2. ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

4. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki i cele

Cel ogólny II: Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój turystyczny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Leśny Krąg”

Cel szczegółowy 2.2. Podniesienie atrakcyjności obszaru i poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego terenu LGD „Leśny Krąg” w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno – gospodarcze

Przedsięwzięcie 2.2.2 Rozwój aktywnych form rekreacji

Wskaźnik produktu 2.2.2.1: Liczba spotkań, imprez które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 6 operacji

Wskaźnik rezultatu 2.2.2 Liczba uczestników inicjatyw turystyczno – rekreacyjnych – 645 osób

5. Wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość pomocy w ramach naboru 13 330,00 zł

6. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszenia 80 000,00 zł

7. Forma wsparcia:

Pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł.

8. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania :

Podniesienie atrakcyjności obszaru, poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego terenu LGD „Leśny Krąg” poprzez rozwój aktywnych form rekreacji – 6 imprez, spotkań

9. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania) –

• dla sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt;

• dla pozostałych Wnioskodawców (osoby fizyczne, osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR) pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych

10. Określenie ram czasowych, w których możliwa będzie realizacja przez grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego oraz złożenie przez LGD wniosku o płatność, potwierdzającego realizacje projektu grantowego: maj 2017r. – październik 2017r.

11. Tryb składania wniosków: Wnioski w dwóch egzemplarzach wraz z nośnikiem elektronicznym należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.

Termin składania wniosków upływa w dniu 10 lutego 2017r. o godz. 15.30.

Wnioski przesłane pocztą, pocztą kurierską lub faxem nie będą rozpatrywane.

12. Wskazanie miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców, stanowiących załącznik nr 9 umowy ramowej oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium – OTWÓRZ

13. Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory formularzy wniosku o udzielenie wsparcia a także umowy o powierzenie grantu i wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” www.lesnykrag.pl w zakładce PROW 2014-2020, a w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

ZAŁĄCZNIKI:

0001-2

 


“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”