OGŁOSZENIE nr 1/2019/G

Data publikacji: 08.11.2019r.

OGŁOSZENIE nr 1/2019/G

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

w dniu 08/11/2019

ogłasza nabór

wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania   

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020.

 

 1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

 

od dnia 25/11/2019r.,  godz. 8.00  do dnia 09/12/2019r., godz. 15.30  

 

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” w godzinach 8.00 – 16.00

 1. Zakres tematyczny projektu grantowego

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w §2. ust. 1 pkt. 8) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664): Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych dla przedsięwzięcia 2.2.2  Rozwój aktywnych form rekreacji

 1. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki i cele:

Cel ogólny II: Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój turystyczny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Leśny Krąg”

Cel szczegółowy 2.2. Podniesienie atrakcyjności obszaru i poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego terenu LGD „Leśny Krąg” w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno – gospodarcze

Przedsięwzięcie 2.2.2  Rozwój aktywnych form rekreacji

Wskaźnik produktu 2.2.2.1: Liczba wydarzeń/ imprez  – 4 sztuki

Wskaźnik rezultatu 2.2.2: Liczba uczestników wydarzeń imprez –1000 osób

 1. Wysokość pomocy:

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 5 000,00 zł.

 

 1. Limit dostępnych środków w ramach ogłoszenia: 27 700,00 zł
 2. Forma wsparcia:

 

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

 1. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia:

Maksymalna wnioskowana kwota pomocy wynosi nie więcej niż 6 925,00 zł na jedną operację

 

 1. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania :

Promowanie obszaru objętego LSR, poprzez rozwój aktywnych form rekreacji: wydarzenia, imprezy – 4 operacje.

 1. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

 

Pomoc przyznawana jest w wysokości  do 100% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 5 000,00  tys. zł.

 

 1. Określenie ram czasowych, w których możliwa będzie realizacja przez grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego oraz złożenie przez LGD wniosku o płatność, potwierdzającego realizację projektu grantowego: kwiecień 2020r. – listopad 2020r.
 2. Tryb składania wniosków: Wnioski w dwóch egzemplarzach wraz z nośnikiem elektronicznym należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia. Wniosek wraz z załącznikami musi być dostarczony: osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę uprawnioną.

Termin składania wniosków upływa w dniu  09 grudnia 2019r. o godz. 15.30.

Wnioski przesłane pocztą, pocztą kurierską lub faxem nie będą rozpatrywane.

                                      

 1. Wskazanie miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców, stanowiących załącznik nr 9 umowy ramowej oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium (link).

 

 1. Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory formularzy wniosku o udzielenie wsparcia, a także umowy o powierzenie grantu i wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” www.lesnykrag.pl oraz bezpośrednio pod ogłoszeniem, a w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

 

 1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów wyboru

 

LP  Nazwa kryterium Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium Źródło danych
1 Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD „Leśny Krąg” Preferowane będą projekty skierowane do grup defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR LGD „Leśny Krąg” tj.:

– dzieci i młodzież z obszarów wiejskich (osoby do 18 r.ż.),

– osoby 60+

– kobiety

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach.
2 Osoba składająca wniosek Preferowane będą operacje realizowane przez osoby fizyczne poniżej 35 roku życia. Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach (kserokopia dowodu osobistego).
3 Podmiot składający wniosek Preferowane będą operacje realizowane przez organizacje pozarządowe działające na obszarze LGD „Leśny Krąg”. Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach.
4 Wykorzystanie lokalnych zasobów Preferowane będą operacje wykorzystujące lokalne zasoby: dziedzictwo kulturowe, przyrodnicze, historyczne, a także produkty lokalne oraz rękodzieło. Do lokalnych zasobów zaliczane są również: lokalne produkty rolne (wytwarzane na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju) tj. np.: kasza gryczana, maliny, len, karp.

Lokalne zasoby stanowić mogą również zasoby lokalowe i/lub miejscowe tj.np instytucje kultury, istniejące świetlice, parki, place, miejsca pamięci.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
5 Doświadczenie w realizacji projektów Preferuje się wnioskodawców doświadczonych w realizacji projektów ze środków publicznych.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować doświadczenie w zakresie realizacji projektów poprzez załączenie kopii sprawozdania bądź sprawozdań z realizacji projektów.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
6 Udział środków własnych Preferuje się projekty, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność pomocy określoną w Programie. Celem jest promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu. W ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w realizację projektu. Premiowane będą projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na poziomie wyższym niż minimalny określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

W opisie operacji Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać procentową wartość wkładu własnego, wyliczanego od kosztów całkowitych projektu. 

Sposób obliczenia wkładu własnego:

(Koszty całkowite – wnioskowana kwota pomocy) X 100% / koszty całkowite = wysokość wkładu własnego

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
7 Członkostwo w LGD Preferuje się wnioskodawców – będących długoletnimi i aktywnymi Członkami LGD „Leśny Krąg” którzy wywiązują się w sposób rzetelny z obowiązków członkowskich tj. np. uczestnictwo w WZC, regularne opłacanie składek.

 

Wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować członkostwo w LGD „Leśny Krąg” poprzez załączenie do wniosku oświadczenia potwierdzonego podpisem osoby reprezentującej LGD bądź pracownika  biura LGD.

Informacja/oświadczenie dołączone do wniosku w formie załącznika potwierdzona przez osobę reprezentującą LGD bądź pracownika LGD,
8 Wpływ operacji na promocję i wizerunek obszaru LGD Preferowani będą się wnioskodawcy przyczyniający się do promocji wizerunku LGD „Leśny Krąg” poprzez zamieszczenie logotypu i informacji o LGD.

W opisie projektu lub załącznikach Wnioskodawca jest zobowiązany wskazać jak będzie informował społeczność o otrzymanej pomocy w ramach LSR za pośrednictwem LGD „Leśny Krąg”

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
9 Budżet projektu W ramach kryterium oceniana adekwatność budżetu projektu do założeń i celu operacji.

Preferuje się projekty, w których budżet projektu jest spójny z działaniami zaplanowanymi w projekcie

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
10 Wysokość wnioskowanej kwoty pomocy W ramach kryterium oceniana będzie wysokość wnioskowanej kwoty pomocy.

Preferuje się projekty, w których wnioskowana kwota pomocy wynosi poniżej 15 tys. zł.

Celem jest umożliwienie skorzystania ze środków w ramach LSR jak największej liczbie osób/podmiotów.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie.
11 Uczestnictwo w spotkaniach partycypacyjnych i szkoleniach LGD Preferowani będą wnioskodawcy którzy uczestniczyli w spotkaniach partycypacyjnych dotyczących opracowania LSR i spotkaniach informacyjnych/szkoleniach organizowanych przez LGD „Leśny Krąg”.

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w spotkaniach wydanych przez LGD.

Waga punktów:

Certyfikaty uczestnictwa w I cyklu spotkań partycypacyjnych (od 14.04.2015 do 23.04.2015) – 3 pkt.

Certyfikaty uczestnictwa w II cyklu spotkań partycypacyjnych (od 24.07.2015 do 09.11.2015) – 2 pkt.

Certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach (od 11.03.2016 do nadal) – 1 pkt.

Punkty certyfikatów  sumują się.

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać za to kryterium to 20 pkt. Jeżeli beneficjent w sumowanej liczbie punktów za certyfikaty uzyska więcej niż 20 pkt. To mimo to uznane zostaje 20 pkt.

W przypadku osób reprezentujących jeden podmiot lub instytucję uczestniczących w tym samym spotkaniu (ta sama data) brane pod uwagę będą punkty tylko jednej osoby (jeden certyfikat).

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
12 Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkanej przez nie więcej nic 5 tys. mieszkańców Preferuje się operacje realizowane miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalona zostanie na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku.

 

Zaświadczenie wójta/burmistrza określające liczbę mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały na koniec roku poprzedzającego rok złożenia wniosku)

 

 1. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągniecia wskaźniki
Cel ogólny LSR
Cel ogólny II: Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój turystyczny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Leśny Krąg”
Cele szczegółowe LSR
Cel szczegółowy 2.2. Podniesienie atrakcyjności obszaru i poprawa jakości życia oraz wzmocnienie kapitału społecznego terenu LGD „Leśny Krąg” w oparciu o lokalne dziedzictwo i zasoby społeczno – gospodarcze
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie 2.2.2  Rozwój aktywnych form rekreacji
Wskaźniki
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągniecia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Wskaźnik produktu 2.2.2.1: Liczba wydarzeń/ imprez sztuka 5 1 4 0
2. Wskaźnik rezultatu 2.2.2: Liczba uczestników wydarzeń imprez osoba 1000 2000 2000 0

 

 1. ZAŁĄCZNIKI:

 

a) Wniosek o powierzenie grantu – pobierz

b) Zestawienie rzeczowo-finansowe do wniosku o pow. grantu – pobierz

c) Załącznik nr 10 do wniosku o Powierzenie Grantu – pobierz

d) Dodatkowy załącznik do wniosku o wniosku o Powierzenie Grantu – pobierz

e) Klauzule RODO – pobierz

f) Wzór umowy z Grantobiorcą o powierzenie grantu – pobierz

g) Wzór weksla in blanco – pobierz

h) Wzór deklaracji wekslowej – pobierz

i) Oświadczenie poręczyciela weksla – pobierz

j) Wniosek o rozliczenie grantu – pobierz

k) Zestawienie rzeczowo-finansowe do Wniosku o rozliczenie grantu – pobierz