Projekt ”Trampolina – więcej, lepiej, profesjonalnie”

tramp

Projekt ma na celu:

– pomoc organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu pieniędzy na działania społeczne;

– udzielanie wsparcia lub pomocy prawnej w prowadzeniu organizacji;

– udostępnienie dobrze opracowanych wzorów umów, formularzy, informacji o konkursach;

– umożliwienie dostępu do bazy projektów, które wygrały w konkursach dotacyjnych.

Dzięki udziałowi w tym projekcie, członkowie Państwa organizacji mogliby:

– Całkowicie bezpłatnie wziąć udział w Wojewódzkim Seminarium Sieci PPL LOS; seminarium odbędzie się w drugiej połowie września 2015 r. Będzie okazją do wymiany doświadczeń, pozyskania informacji na temat działalności NGO na Lubelszczyźnie oraz nawiązania współpracy między uczestnikami. Uczestnicy otrzymają poczęstunek, materiały konferencyjne i zwrot kosztów podróży;

– Całkowicie bezpłatnie skorzystać z porad prawnych świadczonych przez prawników – specjalistów z zakresu działania NGO;

– Wziąć udział w wyjazdach integracyjno-szkoleniowych do atrakcyjnych miejscowości na terenie Lubelszczyzny, podczas których zdobędą nie tylko wiedzę z dziedziny prawa i pozyskiwania funduszy na swoją działalność, ale także wymienią się doświadczeniami i poznają przedstawicieli NGOs z całego województwa;

– Będą mogli zostać współautorem Zasad Etycznych NGOs, które zostaną wydane w formie publikacji;

– Będą mogli być współgospodarzem Wojewódzkiego Forum Organizacji Pozarządowych;

– Wypromują swoją organizację dzięki zorganizowaniu spotkań dla NGO na swoim terenie;

– Na potrzeby swojej organizacji uzyskają bezpłatny dostęp do sali szkoleniowej w siedzibie LOS w Lublinie;

– Będą mogli korzystać z wymiany dobrych praktyk między członkami sieci.

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy dostarczyć do biura projektu uzupełnione dokumenty zgłoszeniowe (dostępne w formie elektronicznej na stronie http://www.los.lublin.pl/trampolina oraz w formie papierowej w biurze projektu, załączam je również w mailu). Rekrutacja trwa od 1. czerwca 2015 r. do 15. września 2015 r.