Nabór wniosków w ramach programu WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Nabór wniosków w ramach programu WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków w ramach programu WSPARCIE NA FINANSOWANIE KAPITAŁU OBROTOWEGO DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW.

Wnioski można składać w terminie od 15.07.2020 r. od godz. 10:00:00 do 22.07.2020 r. do godziny 15:00:00.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla mikro i małych przedsiębiorstw, w tym samozatrudnionych (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Dofinansowanie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie może zostać przyznane wyłącznie, gdy przedsiębiorstwo wykaże, że znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Ponadto wsparcie uzyskają wyłącznie podmioty, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) na poziomie przynajmniej 30% w okresie wybranego jednego miesiąca w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do analogicznego miesiąca w 2019 r., w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Poniżej przesyłam link do strony LAWP zawierającej szczegółowe informacje o programie.

https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/nabory-konkursy/3-7-wzrost-konkurencyjnosci-przedsiebiorstw-finansowanie-kapitalu-obrotowego-mikro-i-malych-przedsiebiorstw/