Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

LGD logo

LGD logo

Opis procesu przygotowania LSR

 

Stowarzyszenie LGD “Leśny Krąg” mając na uwadze partycypacyjny charakter, polegający na włączeniu lokalnej społeczności w opracowywanie Lokalnej Strategii Rozwoju, która będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zaplanowało konsultacje społeczne z mieszkańcami gmin planowanej do objęcia LSR.

W każdej z gmin odbędzie się po jednym spotkaniu konsultacyjnym.

Podczas konsultacji społecznych planuje się rozdanie ankiet dla mieszkańców. Wyniki badań posłużą jako kluczowy materiał pozwalający na identyfikację potrzeb społeczności lokalnej oraz oczekiwań mieszkańców, co do zasadniczych kierunków rozwoju obszaru objętego LSR. Konsultacje ze społecznością lokalną poświęcone będą w szczególności diagnozie obszaru, analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów LSR, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. c i d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. Spotkania odbywać będą się według Harmonogramu konsultacji społecznych (zał. nr 7 ) na obszarze planowanym do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

Angażowanie społeczności lokalnej w przygotowanie LSR będzie uwzględniało przedstawicielstwo wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj.: sektora społecznego, gospodarczego, publicznego.

Stowarzyszenie zwróci uwagę na to, aby w konsultacjach społecznych na tym etapie brali udział przedstawiciele wymienionych sektorów. Konsultacje społeczne służyć będą poszukiwaniu rozwiązań, stanowiących sposoby realizacji strategii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR oraz identyfikacji grup docelowych strategii.  Dodatkowo w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” będą mogli brać czynny udział w budowie LSR poprzez: pracę nad diagnozą obszaru, analizą SWOT oraz celami LSR. Propozycje będą mogły być składane pocztą elektroniczną i zwykłą, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia.

Biuro w okresie budowy LSR będzie zapewniało obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” 5 dni w tygodniu po 8 godziny, tj. w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 8.00-16.00.

W okresie na jaki zostanie udzielone wsparcie przygotowawcze Stowarzyszenie zapewni funkcjonowanie strony internetowej.

Proces tworzenia LSR jest ukierunkowany na zagadnienia dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na zagadnienia określone w §3 ust. 2 pkt 4) rozporządzenia, między innymi:

  • innowacyjność,
  • cyfryzację,
  • środowisko i klimat,
  • zmiany demograficzne,
  • partnerstwo w realizacji LSR.

Przygotowywana LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” przewidywana jest do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1  „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna grupa Działania „Leśny Krąg”