Wyniki oceny wstępnej naboru nr 6/2017

Informujemy, że w naborze wniosków nr 6/2017 w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020, dla przedsięwzięcia: 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej wpłynęło 16 wniosków.

Lista wniosków przekazanych do oceny Radzie LGD do oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru (.pdf)

 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”