LEADER 2014-2020

leader

 

Program  LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. Wydatki zaplanowane na realizację programu wynoszą 467 668 000 euro, doliczając środki krajowe 734 999 913 euro.

Program opiera się na czterech pod działaniach:

  • Wsparcie przygotowawcze,
  • Realizacja operacji w ramach lokalnych strategii rozwoju,
  • Wdrażanie projektów współpracy,
  • Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji.

W ramach LEADER będą realizowane operacje w zakresie przedsiębiorczości oraz wspierane działania polegające na wyposażeniu w niezbędną wiedzę, umiejętności lub kwalifikacje m.in. osób, które planują rozpoczęcie działalności dodatkowej do działalności rolniczej, a także osób odchodzących z rolnictwa. Celem będzie aktywizowanie bezrobotnych, grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, współpraca LGD z przedsiębiorcami w sprawie identyfikowania potencjalnych możliwości zatrudnienia dla osób z obszaru LSR, sieciowanie podmiotów zaangażowanych w pracę z grupami defaworyzowanymi i bezrobotnymi takich jak: ośrodki pomocy społecznej, powiatowe urzędy pracy, ośrodki doradztwa rolniczego. Pomoc występuje w formie refundacji lub płatności zryczałtowanej to zależy od rodzaju operacji. W sytuacji operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).

Beneficjentami są:

  • osoby fizyczne,
  • osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki lub ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe,
  • jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

W kwestii projektów grantowych, do grantobiorców można również zaliczyć sformalizowane grupy nie posiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.

Przydatne linki: