Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – nabory wniosków od 23 maja 2011r. do 13 czerwca 2011r.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – nabory wniosków od 23 maja 2011r. do 13 czerwca 2011r.

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

Samorząd Województwa Lubelskiego

informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

 

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 23 maja 2011r. do 13 czerwca 2011r.

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim,
ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.
3. Tryb składania wniosków:
wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 13 czerwca 2011r. o godzinie 16.00.
Za wnioski złożone w terminie zostaną uznane te, które faktycznie wpłyną do Biura Stowarzyszenia LGD do godziny 16.00 najpóźniej w dniu 13 czerwca 2011r.
4. Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory Lokalnych Grup Działania, oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.
5. Kryteria wyboru operacji w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” opisane zostały w zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – rozdział 9, zamieszczonej na stronie internetowej LGD: www.lesnykrag.pl,
6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku o przyznanie pomocy Oś 4 Leader PROW 2007 – 2013 Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, oraz w instrukcji do wypełniania wniosku, do wniosku, jeżeli dotyczy należy również załączyć dodatkowe załączniki dostępne na stronie internetowej: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów.
7. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach działania„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – Do dofinansowania wybrane zostaną operacje, które uzyskają co najmniej 10 % z max. liczby punktów w ramach oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, czyli miń. 6,8 pkt.
8. Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 400 000,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Załączniki:

Do wniosku, jeżeli dotyczy, należy załączyć również: