Odnowa i rozwój wsi – nabory wniosków od 28 marca 2011

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
Odnowa i rozwój wsi

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 28 marca 2011 r. do 18 kwietnia 2011r.

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim,
ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków:
wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 18 kwietnia 2011r. o godzinie 16.00.
Za wnioski złożone w terminie zostaną uznane te, które faktycznie wpłyną do Biura Stowarzyszenia LGD do godziny 16.00 najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2011r.

4. Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory Lokalnych Grup Działania.

5. Kryteria wyboru operacji w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” opisane zostały w zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – rozdział 9, zamieszczonej na stronie internetowej LGD: www.lesnykrag.pl, tj. doświadczenie wnioskodawcy, zasięg oddziaływania operacji, teren realizacji operacji, rodzaj operacji, kwota wnioskowanej pomocy.

6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” i w instrukcji do wypełniania wniosku. Do wniosku należy załączyć również Załączniki: nr 1 – OiRW. 2 – OiRW, 3 – OiRW, dostępne na stronie internetowej: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów.

7. Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 1 035 980,00zł.

8. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – Do dofinansowania wybrane zostaną operacje, które uzyskają co najmniej 10 % z max. liczby punktów w ramach oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, czyli miń. 3,5 pkt.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Załączniki: