Małe projekty – nabory wniosków od 31 marca 2011

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
Małe projekty

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:
od 31 marca 2011 r. do 20 kwietnia 2011r.

2. Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim,
ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków:
wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 20 kwietnia 2011r. o godzinie 16.00.
Za wnioski złożone w terminie zostaną uznane te, które faktycznie wpłyną do Biura Stowarzyszenia LGD do godziny 16.00 najpóźniej w dniu 20 kwietnia 2011r.

4. Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory Lokalnych Grup Działania.

5. Kryteria wyboru operacji w ramach działania: „Małe projekty” opisane zostały w zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – rozdział 9, zamieszczonej na stronie internetowej LGD: www.lesnykrag.pl, tj. doświadczenie wnioskodawcy, członkostwo Wnioskodawcy w organizacjach pozarządowych, rodzaj operacji, rodzaj beneficjenta, aktywizacja ludzi młodych, wpływ operacji na promocję i wizerunek obszaru LGD, wysokość wnioskowanej kwoty pomocy.

6. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, t.j. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi i w instrukcji do wypełniania wniosku. Do wniosku należy załączyć również Załącznik nr 1 – MP: Doświadczenie Wnioskodawcy, Załącznik nr 2 : Poświadczenie o członkostwie w LGD, lub innej organizacji społecznej, Załącznik nr 3: Aktywizacja ludzi młodych, Załącznik nr 4: Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępne na stronie internetowej: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów.

7. Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 759 052,38 zł.

8. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach działania „Małe projekty” – Do dofinansowania wybrane zostaną operacje, które uzyskają co najmniej 10 % z max. liczby punktów w ramach oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, czyli miń. 6,5 pkt.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

Załączniki: