Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – ogłoszenie o naborze

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

Samorząd Województwa Lubelskiego

informuje o naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 14 czerwca 2010 r. do 28 czerwca 2010r.

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim,

ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków:

wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 28 czerwca 2010r. o godzinie 16.00.

Za wnioski złożone w terminie zostaną uznane te, które faktycznie wpłyną do Biura Stowarzyszenia LGD do godziny 16.00 najpóźniej w dniu 28 czerwca 2010r.

Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory Lokalnych Grup Działania, oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

4. Kryteria wyboru operacji w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” opisane zostały w zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – rozdział 9, zamieszczonej na stronie internetowej LGD: www.lesnykrag.pl, tj.:

– doświadczenie wnioskodawcy,

– czy operacja przewiduje utworzenie stałych miejsc pracy,

– czy operacja przewiduje utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa,

– czy realizacja operacji spowoduje powstanie nowych lub rozwój dotychczasowych usług turystycznych,

– wysokość wnioskowanej kwoty pomocy,

– wykorzystanie lokalnych zasobów w działalności gospodarczej,

– członkostwo Wnioskodawcy w organizacjach pozarządowych,

– aktywizacja ludzi młodych.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku o przyznanie pomocy Oś 4 Leader PROW 2007 – 2013 Działanie 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, oraz w instrukcji do wypełniania wniosku.

Do wniosku, jeżeli dotyczy, należy załączyć również:

Załącznik nr 1: Doświadczenie Wnioskodawcy,

Załącznik nr 2: Utworzenie nowego miejsca pracy,

Załącznik nr 3: Rozwój przedsiębiorczości,

Załącznik nr 4: Powstanie lub rozwój nowych lub dotychczasowych usług turystycznych, Załącznik nr 5: Wykorzystanie lokalnych zasobów w działalności gospodarczej,

Załącznik nr 6 : Poświadczenie o członkostwie w LGD, lub innej organizacji społecznej, Załącznik nr 7: Aktywizacja ludzi młodych,

Załącznik nr 8: Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępne na stronie internetowej: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów.

5. Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 200 000,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013