Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – ogłoszenie o naborze od 18-10-2010

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – ogłoszenie o naborze od 18-10-2010

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 18 października 2010 r. do 8 listopada 2010r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 8 listopada 2010r. o godzinie 16.00. Za wnioski złożone w terminie zostaną uznane te, które faktycznie wpłyną do Biura Stowarzyszenia LGD do godziny 16.00 najpóźniej w dniu 8 listopada 2010r.

Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory Lokalnych Grup Działania, oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

4. Kryteria wyboru operacji w ramach działania: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” opisane zostały w zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – rozdział 9, zamieszczonej na stronie internetowej LGD: www.lesnykrag.pl,

5. Do wniosku, jeżeli dotyczy, należy załączyć również:
Załącznik nr 1: Doświadczenie Wnioskodawcy,
Załącznik nr 2: Utworzenie nowego miejsca pracy,
Załącznik nr 3: Rozwój przedsiębiorczości,
Załącznik nr 4: Powstanie lub rozwój nowych lub dotychczasowych usług turystycznych,
Załącznik nr 5: Wykorzystanie lokalnych zasobów w działalności gospodarczej,
Załącznik nr 6 : Poświadczenie o członkostwie w LGD, lub innej organizacji społecznej,
Załącznik nr 7: Aktywizacja ludzi młodych,
Załącznik nr 8: Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępne na stronie internetowej: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów.

6. Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 200 000,00 zł.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013