Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – ogłoszenie o naborze

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – ogłoszenie o naborze

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

 

Samorząd Województwa Lubelskiego

informuje o naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach działania:

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

 

 

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 26 maja 2010 r. do 8 czerwca 2010r.

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim,
ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków:

wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt 2 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 8 czerwca 2010r. o godzinie 16.00.
Za wnioski złożone w terminie zostaną uznane te, które faktycznie wpłyną do Biura Stowarzyszenia LGD do godziny 16.00 najpóźniej w dniu 8 czerwca 2010r.

Wzór formularza wniosku oraz instrukcja wypełniania wniosku znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory Lokalnych Grup Działania, oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

Kryteria wyboru operacji w ramach działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” opisane zostały w zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – rozdział 9, zamieszczonej na stronie internetowej LGD: www.lesnykrag.pl, tj.:
– doświadczenie wnioskodawcy,
– czy operacja przewiduje utworzenie stałych miejsc pracy,
– czy operacja przewiduje utworzenie lub rozwój przedsiębiorstwa,
– czy realizacja operacji spowoduje powstanie nowych lub rozwój dotychczasowych usług turystycznych,
– wysokość wnioskowanej kwoty pomocy,
– wykorzystanie lokalnych zasobów w działalności gospodarczej,
– członkostwo Wnioskodawcy w organizacjach pozarządowych,
– aktywizacja ludzi młodych.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD znajduje się we wzorze formularza wniosku o przyznanie pomocy Oś 4 Leader PROW 2007 – 2013 Działanie 4.1/413
wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, oraz w instrukcji do wypełniania wniosku.

Do wniosku, jeżeli dotyczy, należy załączyć również:
Załącznik nr 1: Doświadczenie Wnioskodawcy,
Załącznik nr 2: Utworzenie nowego miejsca pracy,
Załącznik nr 3: Rozwój przedsiębiorczości,
Załącznik nr 4: Powstanie lub rozwój nowych lub dotychczasowych usług turystycznych, Załącznik nr 5: Wykorzystanie lokalnych zasobów w działalności gospodarczej,
Załącznik nr 6 : Poświadczenie o członkostwie w LGD, lub innej organizacji społecznej, Załącznik nr 7: Aktywizacja ludzi młodych,
Załącznik nr 8: Oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępne na stronie internetowej: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów.

4. Limit dostępnych środków w niniejszym naborze: 180 000,00 zł.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013