Nabór od 14 lutego do 28 lutego 2014r.

Tworzenie_i_rozwoj_mikroprzedsi__biorstw__naglowek.jpg

Zarząd Województwa Lubelskiego

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

Wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 

Odnowa i rozwój wsi (limit dostępnych środków 1 195 742,46 zł)

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków 36 280,50 zł)

Tematyczny zakres operacji w ramach naboru dotyczy:

1. Budowa nowej lub modernizacja infrastruktury turystycznej

2. Budowa nowych lub modernizacja istniejących obiektów związanych z turystyką, sygnowanych marką turystyczną regionu

3. Modernizacja i wyposażenie obiektów na cele informacyjne, doradztwo w zakresie certyfikacji produktów lokalnych oraz promocji produktów posiadających certyfikat.

4. Budowa, modernizacja, wyposażenie boisk i obiektów sportowych.

5. Budowa, modernizacja chodników, ciągów pieszych i jezdnych.

6. Powstanie lub rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych związanej z budowaniem marki turystycznej regionu.

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 14 lutego do 28 lutego 2014r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.

3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

4. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce Leader, oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl.

5. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski, oraz na stronie internetowej www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, ponadto dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl. Dokumenty dostępne są również na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl.

6. Operacje muszą spełniać minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest muszą być uzyskać przynajmniej 30% punkty na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

 

Wnioski należy sporządzić na formularzu:

1. ODNOWA i ROZWÓJ WSI

2. RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ