Nabór od 05 grudnia do 30 grudnia 2013r.

loga_leader.jpg

Zarząd Województwa Lubelskiego

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

Wniosków o przyznanie pomocy w ramach

Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji,

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach:

 

Małe projekty – (limit dostępnych środków 351 901,17)

Nabór dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w LSR dla LGD „Leśny Krąg” pod nazwą:

1. Zrównoważony rozwój turystyki na obszarze działania LGD Leśny Krąg: Tworzenie stron www promujących walory turystyczne obszaru LGD Leśny Krąg.

2. Budowanie szlaku turystycznego Leśnego Kręgu łączącego gminy obszaru LGD: Doposażenie gospodarstw agroturystycznych.

3. Tworzenie powiązanych produktów turystycznych: Działania promujące markę turystyczną regionu.

4. Budowa i rozwój infrastruktury społecznej obszaru LGD Leśny Krąg: Wydawnictwa promujące twórczość lokalną z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym: kulturowego, historycznego lub przyrodniczego.

5. Aktywizacja współpracy partnerów społecznych: Działania i inicjatywy związane z poprawą jakości życia, w których partnerami są min. dwie organizacje

Odnowa i rozwój wsi – (limit dostępnych środków 1 821 723,46)

Nabór dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w LSR dla LGD „Leśny Krąg” pod nazwą:

1. Zrównoważony rozwój turystyki na obszarze działania LGD Leśny Krąg: Budowa nowej lub modernizacja infrastruktury turystycznej

2. Budowanie szlaku turystycznego Leśnego Kręgu łączącego gminy obszaru LGD: Budowa nowych lub modernizacja istniejących obiektów związanych z turystyką, sygnowanych marką turystyczną regionu.

3. Kreowanie produktu markowego i wspieranie przedsiębiorczości na terenie LGD Leśny Krąg: Modernizacja i wyposażenie obiektów na cele informacyjne, doradztwo w zakresie certyfikacji produktów lokalnych oraz promocji produktów posiadających certyfikat

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – (limit dostępnych środków 25 780,50)

Nabór dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w LSR dla LGD „Leśny Krąg” pod nazwą: Tworzenie powiązanych produktów turystycznych: Powstanie lub rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w gospodarstwach rolnych związanej z budowaniem marki turystycznej regionu.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – (limit dostępnych środków 168 823,50)

Nabór dotyczy tylko przedsięwzięć określonych w LSR dla LGD „Leśny Krąg” pod nazwą: Tworzenie powiązanych produktów turystycznych: Powstanie lub rozwój działalności gospodarczej związanej z budowaniem marki turystycznej regionu

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 05 grudnia do 30 grudnia 2013r.

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.
Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:30

Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl w zakładce Leader, oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Leśny Krąg, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski, oraz na stronie internetowej www.lesnykrag.pl, ponadto dostępne są na stronach internetowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego www.prow.lubelskie.pl oraz dla Działań Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

6. Operacje muszą spełniać minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD to jest muszą uzyskać przynajmniej 30% punkty na etapie oceny według lokalnych kryteriów wyboru.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

www.prow.lubelskie.pl

WAŻNE!!!!

W związku z ogłoszonym III/2013 naborem wniosków za pośrednictwem LGD „Leśny Krąg” informujemy, że przed przystąpieniem do opracowania wniosku o przyznanie pomocy należy zapoznać się z zapisami Lokalnej Strategii Rozwoju dla Obszaru LGD „Leśny Krąg” w szczególności z: celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami, kartą oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju oraz lokalnymi kryteriami wyboru projektów.

Informujemy, że wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia).

Wniosek należy sporządzić na formularzu:

1. MAŁE PROJEKTY:

2. ODNOWA i ROZWÓJ WSI:

3. TWORZENIE i ROZWÓJ MIKROPRZEDSIEBIORSTW:

4. RÓŻNICOWANIE w KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ: