Nabory wniosków od 02 listopada do 23 listopada 2012r.

nabory_wnioskow.jpg

Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o naborze wniosków w 2012 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

Odnowa i rozwój wsi – limit środków wynosi 428 222,83 zł.
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – limit środków wynosi 267 678,00zł.
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – limit środków wynosi 173 095,00 zł.

 

 

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 02 listopada do 23 listopada 2012r.

2. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Leśny Krąg” w Janowie Lubelskim, ul. Ogrodowa 16, 23 – 300 Janów Lubelski.
3. Tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt 2 ogłoszenia.
Termin składania wniosków upływa w dniu 23 listopada 2012r. o godzinie 16.00.
Za wnioski złożone w terminie zostaną uznane te, które faktycznie wpłyną do Biura Stowarzyszenia LGD do
godziny 16.00 najpóźniej w dniu 23 listopada 2012r.
4. Wzory formularzy wniosków oraz instrukcje wypełniania wniosków znajdują się na stronie internetowej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”: www.lesnykrag.pl w zakładce – Nabory projektów,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: www.prow.lubelskie.pl w zakładce – Nabory
Lokalnych Grup Działania.
5. Kryteria zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Leśny Krąg zamieszczone są na stronie
internetowej www.lesnykrag.pl w zakładce – NABORY PROJEKTÓW.
6. Kryteria wyboru operacji w ramach dla poszczególnych działań opisane zostały w zaktualizowanej Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia – rozdział 9, zamieszczonej na stronie internetowej LGD: www.lesnykrag.pl,
7. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji. Do dofinansowania wybrane
zostaną operacje, które uzyskają co najmniej 10 % z max. liczby punktów w ramach oceny operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, czyli min.:
– dla działania „Odnowa i rozwój wsi” 3,5 punkta
– dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 6,8 punkta
– dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 6,8 punkta

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013

 

 

Odnowa i rozwój wsi

Uwaga !!!
Zmiana formularza wniosku na działanie Odnowa i rozwój wsi !!!

Szanowni Państwo,
Informujemy że zarządzeniem nr 80/2012 Prezesa ARiMR został zmieniony formularz wniosku o przyznanie pomocy dla działania Odnowa i rozwój wsi obecnie obowiązująca wersja wniosku ma symbol 5z.
W związku z powyższym, bardzo prosimy aby wnioski składane w ramach naboru w terminie od 2 listopada do 23 listopada 2012 były wypełniane na nowym formularzu który zamieszczamy poniżej.

 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw