Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Batorz poprzez zorganizowanie imprezy kulturalnej „Dni Batorza”

Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Batorz poprzez zorganizowanie imprezy kulturalnej „Dni Batorza”

Tytuł operacji: Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Batorz poprzez zorganizowanie imprezy kulturalnej „Dni Batorza”

Beneficjent: Gmina Batorz

Wnioskowana kwota dofinansowania: 23 094,49 zł
Otrzymana kwota dofinansowania: 23 094,49 zł

 
Celem operacji była poprawa jakości życia mieszkańców na terenie LGD „Leśny Krąg” poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich. Operacja była zbieżna z celami działania wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju dla Małych Projektów, ponieważ poprawił jakość życia mieszkańców terenów wiejskich oraz umożliwił promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa.

Projekt realizowała cele ogólne PROW wpływające na poprawę jakości życia mieszkańców z obszarów wiejskich i zachowanie dziedzictwa kulturowego. Przyczynił się do wzrostu świadomości własnych walorów i tożsamości kulturalnej. Ponieważ operacja zintegrowała mieszkańców w różnym wieku, od dzieci aż po ludzi starszych, zwiększyła się przez to wiedza ludzi młodych na temat dawnych zwyczajów, obrzędów i dziedzictwa kulturowego. Została zwiększona również świadomość potrzeb ich zachowania, eksponowania i ocalenia od zapomnienia.

 

 

db_1

 

db_2