Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zaprasza do konsultacji społecznych w zakresie tworzenia nowych Lokalnych kryteriów wyboru. 

Punkt konsultacyjny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”  zaprasza Wszystkich Mieszkańców Obszaru LGD do konsultacji Procedur wyboru projektów oraz grantobiorców a także Lokalnych kryteriów wyboru operacji, które są planowane do realizacji  Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2023-2027.

Do konsultacji społecznych zapraszamy mieszkańców oraz organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, samorządy, instytucje kultury z gmin: Janów Lubelski, Modliborzyce, Dzwola, Batorz, Potok Wielki, Godziszów,Chrzanów.

Mieszkańcy obszaru objętego LSR mogą  zgłaszać wnioski i postulaty osobiście lub za pomocą email:biuro@lesnykrag.pl, a także w Punkcie Informacyjnym, który mieści się w siedzibie biura LGD w Janowie Lubelskim przy ul. Ogrodowej 16 w sprawie zakresu wskazanego poniżej do dnia 22.04.2024r.

Zakres działania punktu:

Procedura oceny i wyboru projektów 

Procedura oceny i wyboru Grantobiorców

Lokalne kryteria wyboru operacji oraz Grantobiorców i ich zmiany oraz aktualizacja

Informacje można uzyskać również pod nr tel. 15 8722-652

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/240129_MM_RP_Procedura_wyboru-operacji.docx

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Procedura-wyboru-i-oceny-grantobiorcow.docx

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Procedura-ustalania-niebudzacych-watpliwosci-interpretacyjnych-kryteriow-wyboru-operacji-wraz-z-kryteriami-wyboru-operacji-styczen-2024-LESNY-KRAG.docx

http://www.lesnykrag.pl/wp-content/uploads/2024/04/Formularz-zmian.docx