Informacja o Lokalnej Strategii Rozwoju, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR.

Informacja o Lokalnej Strategii Rozwoju, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR.

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2029 została przygotowana przez LGD „Leśny Krąg” według metody partycypacyjno-eksperckiej, czyli uspołecznionej, w której równoważne jest doświadczenie eksperta oraz wiedza i potencjał społeczności lokalnej. 

Zdefiniowano trzy cele priorytetowe (obszary tematyczne), które są najistotniejsze dla  strategii:

C.1. Wzmocnienie rozwoju gospodarczego i innowacji na obszarze LGD

C.2. Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój  kulturowy, turystyczny i przyrodniczy obszaru LGD

C. 3. Aktywizacja i integracja społeczna seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami.

Przyjęte cele w LSR  służą do realizacji celów szczegółowych zakładających, m.in: wspieranie zatrudnienia, równości płci, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich. Oddziałują również na realizację zakresu interwencji obejmującej: budowanie lokalnej tożsamości z uwzględnieniem aktywizacji społecznej i wykorzystania miejscowych zasobów w sposób zapewniający skuteczne zaspokojenie potrzeb społeczności wiejskich z wykorzystaniem innowacji i technologii komunikacyjnych i ułatwienia ich dostępności dla grup defaworyzowanych.

W ramach celów sformułowano przedsięwzięcia, które będą miały największe szanse finansowania z budżetu LSR . Wśród nich są:

Przedsięwzięcia w ramach C.1 Wzmocnienie rozwoju gospodarczego i innowacji na obszarze LGD

  1. Rozwój przedsiębiorczości- Grupy docelowe-Osoby fizyczne, w tym prowadzące działalnośćgospodarczą/osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej- Sposób realizacji projektu- Operacja własna LGD.

1.2. Tworzenie nowych i rozwój istniejących pozarolniczych działalności gospodarczych-Grupy docelowe-Osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą/osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej- Sposób realizacji projektu-Konkurs otwarty.

1.3. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych- Grupy docelowe- Rolnicy- Sposób realizacji projektu- Konkurs otwarty.

1.4. Kreowanie innowacji – Smart Vilage- Grupy docelowe- Mieszkańcy/ osoby fizyczne przedsiębiorcy, sektor publiczny (JST i ich jednostki organizacyjne), organizacje społeczne, turyści- Sposób realizacji projektu-Projekt grantowy.

Przedsięwzięcia w ramach C.2 Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój  kulturowy, turystyczny i przyrodniczy obszaru LGD

2.1. Aktywizacja osób młodych- Grupy docelowe- Osoby młode do 25 r.ż.- Sposób realizacji projektu-Projekt grantowy.

2.2. Partnerstwo w oparciu o lokalne zasoby-Grupy docelowe- Mieszkańcy/ osoby fizyczne przedsiębiorcy, sektor publiczny (JST i ich jednostki organizacyjne), organizacje społeczne, partnerzy spoza obszaru LSR, partnerzy zagraniczni- Sposób realizacji projektu-Projekt granatowy/

Konkurs otwarty (operacja realizowana w partnerstwie).

2.3. Poprawa dostępu  do ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i kulturowej- Grupy docelowe- Mieszkańcy/ osoby fizyczne przedsiębiorcy, sektor publiczny (JST i ich jednostki organizacyjne), organizacje społeczne- Sposób realizacji projektu- Konkurs otwarty.

2.4.  Działania promujące obszar LSR-Grupy docelowe- Mieszkańcy/ osoby fizyczne przedsiębiorcy, sektor publiczny (JST i ich jednostki organizacyjne), organizacje społeczne, turyści- Sposób realizacji projektu- Operacja własna LGD.

2.5. Działania administracyjne i doradcze prowadzone przez biuro LGD- Grupy docelowe-Pracownicy i organy LGD, potencjalni wnioskodawcy i beneficjenci – mieszkańcy/ osoby fizyczne przedsiębiorcy, sektor publiczny (JST i ich jednostki organizacyjne), organizacje społeczne- Sposób realizacji projektu- Zarządzanie LSR.

Przedsięwzięcia w ramach C.3 Aktywizacja i integracja społeczna seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami

3.1. Aktywizacja seniorów-Grupy docelowe- Seniorzy – osoby starsze, które ukończyły 60. rok życia-

Sposób realizacji projektu-Projekt grantowy.

3.2. Zwiększenie dostępności przestrzeni publicznej dla osób z niepełnosprawnościami- Grupy docelowe-  Mieszkańcy, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami oraz członkowie ich rodzin oraz seniorzy- Sposób realizacji projektu- Konkurs otwarty.

3.3. Aktywizacja społeczna mieszkańców oraz  integracja międzypokoleniowa osób z niepełnosprawnościami- Seniorzy oraz osoby z niepełnosprawnościami, mieszkańcy, NGO- Sposób realizacji projektu- Projekt grantowy.

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy znajdują się w “Wytycznych szczegółowych w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR”.

Wytyczne szczegółowe określają:

  1. warunki przyznawania pomocy;
  2. rodzaje kryteriów wyboru operacji oraz zasady ich określania;
  3. warunki realizacji operacji;
  4. formę w jakiej przyznaje się pomoc, wysokość pomocy udzielanej beneficjentowi oraz poziom pomocy dla poszczególnych operacji;
  5. warunki wypłaty pomocy;
  6. zobowiązania beneficjenta.

Wytyczne obowiązują od dnia 29 marca 2024 r.

Link do strony MRiRW gdzie znajdują się opublikowane wytyczne szczegółowe

Do pobrania Wytyczne Szczegółowe – Wdrażanie LSR

Do pobrania Wytyczne podstawowe pomoc finansowa w ramach PSWPR

W ramach Strategii Rozwoju Lokalnego na lata 2023-2029 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” planuje przeprowadzić pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy już w październiku b.r. Szczegółowe informacje znajdują się w Harmonogramie planowanych naborów 2024r.

Aneta Kuźnicka

Prezes Zarządu