Umowa na wsparcie przygotowawcze została już zawarta

W dniu 15 czerwca 2022 r. została zawarta umowa z Samorządem Województwa
Lubelskiego ramach Poddziałania 19.1 Wsparcie Przygotowawcze z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki finansowe zostały pozyskane przez LGD
na działania związane z przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.
Lokalna Strategia Rozwoju współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary
Wiejskie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Instytucją Zarządzającą PROW na lata 2014-2020 jest Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.

W imieniu LGD umowę podpisali: Janina Skubik– Prezes Zarządu oraz Aneta Kuźnicka – Wiceprezes.

Realizacja operacji obejmuje:
1) Osiągnięcie celu operacji poprzez zrealizowanie planu włączenia społeczności,
zgodnie z opisem procesu przygotowania LSR,
2) Udokumentowanie zrealizowania planu włączenia społeczności oraz
udokumentowanie realizacji procesu przygotowania LSR.
3) Złożenie wniosku o wybór LGD do realizacji LSR.

Obszar, dla którego zostanie opracowana LSR obejmuje:
1. Gminę Janów Lubelski
2. Gminę Modliborzyce
3. Gminę Potok Wielki
4. Gminę Godziszów
5. Gminę Chrzanów
6. Gminę Batorz
7. Gminę Dzwola

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020