Ankieta do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na okres 2023-2027

Szanowni Państwo!

W związku z nową perspektywą finansową zachodzi potrzeba opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 dla naszego obszaru. Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem strategicznym, tworzonym oddolnie dla spójnego obszaru w partnerstwie trzech sektorów tj. publiczny, społeczny i gospodarczy. Państwa udział w pracach nad określeniem kierunku rozwoju obszaru jest nieoceniona. Państwa propozycje z pewnością pozwolą na przeprowadzenie diagnozy obszaru, lokalnych potrzeb i priorytetów. Zebrane w ten sposób propozycje pozwolą na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz ukierunkowanie wsparcia, które w największym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w opracowywanej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie oraz wysłanie ankiety znajdującej się pod poniższym linkiem:

https://forms.gle/tGPLy2VNPgtiLGM49

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiał  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020