Konkursy MSWiA w zakresie poprawy bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych. Dotyczą one zwalczania nienawiści w Internecie, poszukiwania osób zaginionych i bezpieczeństwa na drogach.

Zadanie Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami obejmuje między innymi udzielanie pomocy ofiarom nienawiści w sieci, profilaktykę uzależnień oraz przeciwdziałanie agresji w Internecie i patologiom wśród dzieci i młodzieży. Na jego realizację przeznaczono 60 tys. zł.

W ramach zadania Prowadzenie działań związanych z poszukiwaniem osób zaginionych oraz zapewnieniem wsparcia ich rodzinom ma powstać ogólnopolski, bezpłatny telefon interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci. Realizator będzie też prowadził działania informacyjne, organizował szkolenia i rozwijał współpracę międzynarodową w zakresie poszukiwania zaginionych. Dotacja na to zadanie wynosi 90 tys. zł.

Zadanie Realizacja kampanii społecznej – Twoje bezpieczne przejście obejmuje przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej na temat zagrożeń na przejściach dla pieszych, kształtowanie właściwych postaw i promowanie bezpiecznego zachowania na przejściach. Realizator tego zadania otrzyma 50 tys. zł.

Czwarte zadanie – Zapobieganie wypadkom drogowym dotyczy prowadzenia akcji i kampanii społecznych dotyczących skutków niebezpiecznych zachowań na drodze. Ma ono też służyć budowaniu świadomości i zachęcać do przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Na jego realizację przeznaczono 60 tys. zł.
Oferty należy składać do dnia 6 lutego 2017 r. O przyznanie dotacji mogą się starać organizacje pozarządowe. Szczegółowe informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA
MSWiA co roku organizuje konkursy na realizację podobnych zadań. W 2016 r. zostały wykonane cztery zadania na kwotę 260 tys. zł. Ich realizatorzy to: Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej PARASOL, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS/ Stowarzyszenie Ruch Wspierania Inicjatyw Społecznych U’RWIS, Fundacja Itaka oraz Oddział Zachodniopomorski Polskiego Związku Głuchych.