Zaproszenie dla organizacji pozarządowych

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych
do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

Na podstawie z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr X/52/2015 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 29 października 2015 r. w sprawie uchwalenia ,,Rocznego programu współpracy powiatu janowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”,

Starosta Janowski
zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do zgłaszania kandydatów do prac w komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku.

W skład komisji konkursowej wejdą maksymalnie trzy osoby, które nie są powiązane z organizacjami składającymi ofertę w danym konkursie, tj. nie mogą być ich członkami, wolontariuszami, pracownikami ani pozostawać w takich relacjach, które mogłyby wywoływać podejrzenie o stronniczość.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert, mogą wchodzić reprezentanci (nie muszą być to członkowie organizacji) organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
– są obywatelami RP i nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne lub przestępstwo skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
– nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorącą udział w danym konkursie ofert,
– nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.
– mają doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotacje i realizacji projektów.

Kandydatury należy zgłaszać do dnia 4 lutego 2016 r.

STAROSTA
/-/ Grzegorz Pyrzyna