Szkolenia warsztatowe dla podmiotów świadczących usługi turystyczne w ramach projekt pt.: „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”

Szkolenia warsztatowe dla podmiotów świadczących usługi turystyczne w ramach projekt pt.: „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”

Szkolenia warsztatowe dla podmiotów świadczących usługi turystyczne  w ramach projekt pt.: „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”

 

Pracownicy Biura Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”, w dniu 18.09.2017r. byli uczestnikami warsztatów realizowanych w Rezerwacie Przyrody Szklarnia i  Rezerwacie Przyrody Lasy Janowskie.

Warsztaty realizowane są przez  Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie, dzięki dofinansowaniu z Instrumentu Finansowego Komisji Europejskiej Life+, w ramach  projektu „W zgodzie z naturą – LIFE+ dla Lasów Janowskich”. Projekt realizowany jest od 01.01.2015 do 31.12.2019 roku na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Głównym celem projektu, jest kompleksowa ochrona bagien i torfowisk, wraz z ich cenną florą i fauną na obszarze specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Uroczyska Lasów Janowskich PLH060031 oraz obszarze specjalnej ochrony ptaków Lasy Janowskie PLB060005. Działania podjęte w projekcie mają również na celu zachowanie siedlisk gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem takich jak: sasanka otwarta, kumak nizinny, traszka grzebieniasta. Ponadto w trakcie realizacji projektu zdobywana będzie informacja przyrodnicza o innych cennych gatunkach występujących w obszarze.

Jednym z wielu celów projektu jest podniesienie świadomości w zakresie ochrony przyrody  bioróżnorodności obszarów Natura 2000. Duży nacisk zostanie położony na zdobycie poparcia lokalnej społeczności dla idei ochrony przyrody oraz wzrost pozytywnego nastawienia do programu Natura 2000.

Kolejne warsztaty odbędą się w środę 27 września. Wyruszymy do Rezerwatu Przyrody Imielty Ług.