Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert na 2016 rok

Zarząd Powiatu w Janowie Lubelskim ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu:

1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
2. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Termin realizacji zadań: do 30 listopada 2016 r.
Oferty należy składać do dnia 8 lutego 2016 r.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 22 lutego 2016 r.

Szczegółowych informacji udziela Artur Pizoń, Wydział Spraw Społecznych, Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim, pok. Nr 222, tel. (15) 87-25-466;
e-mail: kryzysowy@powiatjanowski.pl lub apizon@powiatjanowski.pl.