Gmina Janów Lubelski ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Różanej na osiedlu „Wschód”

Gmina Janów Lubelski ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Różanej na osiedlu „Wschód”

Janów Lubelski 2017-03-06

 

O G Ł O S Z E N I E

Gmina Janów Lubelski ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości położonych w Janowie Lubelskim przy ul. Różanej na osiedlu „Wschód”

 

 1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
  w Janowie Lubelskim przy ul. Różanej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Janów Lubelski Czwarty, stanowiącej działkę nr 4294/12 o pow. 0,0430 ha (w ewidencji gruntów oznaczona jako użytek – Bp). W pasie drogowym ulicy Różanej będącej drogą gminną znajdują się sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazownicza.

 

            Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej

            do sprzedaży wynosi                                                 – 51 000,00 zł.

            Wadium wynosi                                                        – 10 000,00 zł.

            Minimalne postąpienie wynosi                                             –      510,00 zł.

 

 1. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Janowie Lubelskim przy ul. Różanej, obręb ewidencyjny Janów Lubelski Janów Lubelski Czwarty, stanowiącej działkę nr 4294/13 o pow. 0,0420 ha. (w ewidencji gruntów oznaczona jako użytek – Bp). W pasie drogowym ulicy Różanej będącej drogą gminną znajdują się sieci: elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, kanalizacyjna, gazownicza.

 

Ogółem cena wywoławcza nieruchomości przeznaczonej

            do sprzedaży wynosi                                                 – 50 000,00 zł.

            Wadium wynosi                                                           – 10 000,00 zł.

            Minimalne postąpienie wynosi                            –      500,00 zł.

 

Podane ceny nie obejmują podatku od towarów i usług, który będzie naliczony według zasad i stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy z nabywcą.

 

Nieruchomości ujawnione są w księdze wieczystej Nr ZA1J/00044032/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych. W księdze wieczystej wpisana jest służebność przesyłu polegająca na prawie budowy urządzeń służących do doprowadzania wody bieżącej oraz prawie wstępu na nieruchomość w celu konserwacji, przeglądów, napraw i wymiany tych urządzeń na obszarze stanowiącym część działki 3779/29.

 

Nieruchomości stanowiące działki ewid. nr 4294/12 i 4294/13, położone w miejscowości Janowie Lubelskim (obręb ewidencyjny Janów Lubelski Czwarty), objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Janowa Lubelskiego – “WSCHÓD”, uchwalonym Uchwałą Nr XLIX/316/14 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 30 października 2014 r. ogłoszoną
w Dzienniku Urzędowym województwa lubelskiego z 11 grudnia 2014 r., poz. 4252.

Zgodnie z powyższym planem działki nr 4294/12, 4294/13, położone są w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną intensywną, oznaczonych na rysunku planu symbolem MNI-9.

Zgodnie z rysunkiem planu w południowej części ww. działek wyznaczono szpalery drzew.

Zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dotyczącymi przeznaczenia, zagospodarowania i zabudowy terenów:

Tereny oznaczone symbolem MNI-9 przeznacza się na realizacje i utrzymanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej intensywnej.

Na terenach oznaczonych symbolem MNI-9 między innymi dopuszcza się:

 • realizacje i utrzymanie infrastruktury towarzyszącej, takiej jak: drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, budynki garażowe, budynki gospodarcze, infrastruktura techniczna, dojścia, dojazdy, przejazdy, ogrodzenia oraz obiekty małej architektury,
 • zachowanie lub modernizacje istniejących w dniu wejścia w życie planu obiektów budowlanych lub obiektów budowlanych, dla których wydano pozwolenie na budowę przed dniem wejścia
  w życie planu.

 

Na terenach oznaczonych symbolem MNI-9 między innymi zakazuje się:

 • tymczasowego zagospodarowania terenów, za wyjątkiem tymczasowego wykorzystywania terenów w formie terenów zieleni urządzonej, nie wymagających zainwestowania kubaturowego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem;
 • lokalizowania przemysłu;
 • składowania odpadów.

 

Zakazuje się również, o ile ustalenia szczegółowe planu nie stanowią inaczej, realizacji inwestycji wymienionych w rozdziale 4 § 9 tekstu planu.

Nie ustala się minimalnej powierzchni dla nowo wydzielanych działek służących poprawie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Na terenach oznaczonych symbolem MNI-9 ustala się szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

 • nakaz realizacji budynków w zabudowie szeregowej, z zastrzeżeniem punktu 2;
 • dopuszcza się realizacje budynków w zabudowie bliźniaczej;
 • zakazuje się realizacji budynków mieszkalnych w formie budynków wolnostojących;
 • dopuszcza się dachy płaskie oraz spadziste o pochyleniu głównych połaci dachowych
  od 25o do 45o;
 • dopuszcza się realizację nie więcej niż jednego budynku gospodarczo-garażowego, przypadającego na jedną działkę budowlaną;
 • dopuszcza się realizacje budynków gospodarczo-garażowych bezpośrednio przy granicy
  z sąsiednią działką przeznaczoną pod zabudowę;
 • zakazuje się stosowania na 80% powierzchni elewacji drewnopodobnych, kamieniopodobnych, cegłopodobnych tworzyw sztucznych.

Na terenach oznaczonych symbolem MNI-9 ustala się wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu dla każdej działki budowlanej:

 • minimalna intensywność zabudowy – 0,2;
 • maksymalna intensywność zabudowy – 0,6;
 • maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 2, z zastrzeżeniem pkt. 4;
 • maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynku gospodarczo-garażowego – 1;
 • maksymalna wysokość budynku od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu
  dachu – 8m, z zastrzeżeniem pkt. 6;
 • maksymalna wysokość budynku gospodarczo-garażowego od poziomu terenu do najwyżej położonego elementu dachu – 5m;
 • maksymalny poziom posadowienia posadzki parterów budynków – 1,0m;
 • minimalna powierzchnia biologicznie czynna na każdej działce budowlanej – 30%;
 • maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,6m.

 

Dopuszcza się realizacje celów publicznych na terenach niewymienionych w § 6 ustępie 1 tekstu planu, na warunkach określonych w ustaleniach szczegółowych planu dla terenów.

W zakresie zapewnienia wody do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz dojazdów spełniających wymagania jak dla dróg pożarowych obowiązują przepisy odrębne.

 

Na terenach na których wyznaczono szpalery drzew:

 • ustala się obowiązek ich uwzględnienia w projekcie zagospodarowania terenu;
 • nakazuje się uzupełnienie szpaleru drzew innym drzewem w przypadku usunięcia drzewa
  z powodów pielęgnacyjnych;
 • lokalizacja symboli szpalerów drzew na rysunku planu ma charakter orientacyjny i może zostać dopasowana do projektowanego zagospodarowania pod warunkiem zachowania czytelności założenia;
 • dopuszcza się przerwanie ciągłości szpaleru drzew w celu przeprowadzenia infrastruktury technicznej, zjazdów i ogrodzeń.

W zakresie ochrony środowiska, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz zachowania zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, ustala się zasadę ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko na terenie działki budowlanej, na jakiej jest wytwarzane i do której jednostka organizacyjna je wytwarzająca, posiada tytuł prawny;

Nakaz stosowania stonowanej kolorystyki elewacji budynków, w tym w odcieniach koloru białego, kremowego, beżu, szarości, zieleni oliwkowej, zgaszonej żółci oraz zgaszonego różu, przy czym zakazuje się stosowania odcieni kolorów jaskrawych, w tym czerwonego, fioletowego, niebieskiego, żółtego, zielonego oraz różowego.

 

Zgodnie z ustaleniami ogólnymi dotyczącymi zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji (dział II rozdział 5), między innym:

 • Jako podstawową sieć komunikacji drogowej ustala się tereny, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone symbolami: KDZ-1, KDZ-2, od KDL-1 do KDL-11, od KDD-1 do KDD-43.
 • Ustala się obsługę komunikacyjną terenów przeznaczonych pod zabudowę poprzez zjazdy
  z istniejących bądź projektowanych dróg klasy dojazdowej, lokalnej i zbiorczej.

Pozostałe warunki, sposoby zabudowy i zagospodarowania terenu (w tym również inne dopuszczenia, ograniczenia, wykluczenia, zakazy, nakazy, w przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu, jak również wymagania w zakresie obsługi komunikacyjnej i ilości miejsc parkingowych, lokalizacji reklam oraz wskaźniki liczbowe dotyczące warunków, zasad i standardów kształtowania zabudowy) – zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jw.

 

Wypis i wyrys z planu, można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pokój nr 22.

Powyższy plan, dostępny jest również na stronie internetowej – link: http://janowlubelski.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=141ada80358f422ea56788f8f838c880

Nieruchomości położone są w otulinie Parku Krajobrazowego „Lasy Janowskie”
w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP nr 406 ) oraz w pobliżu obszarów    Natura 2000.

Działki graniczą od południa z terenem, na którym planowane jest lądowisko Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) dla śmigłowców (zostało wydane pozwolenie na budowę Decyzja nr 159/2016
z dnia 24.08.2016 r. sygn. akt BOŚ.II.6740.186.2016.AW).

Nieruchomości nie spełniają warunków art. 37a ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.) w szczególności nie stanowią lasu w rozumieniu art. 3 ww. ustawy
i nie są objęte uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ww. ustawy.

Nieruchomości nie leżą na terenie specjalnej strefy rewitalizacji, ani taka strefa nie została utworzona
w rozumieniu ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777).

Warunki wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1205 z późn. zm.).

Przy projektowaniu sposobów zabudowy i zagospodarowania ww. terenów należy uwzględnić istniejące uwarunkowania ekofizjograficzne (w tym warunki gruntowo-wodne), oraz istniejącą
i projektowaną infrastrukturę techniczną.

Przy lokalizowaniu, projektowaniu i wykonywaniu inwestycji należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, (określone między innymi w ustawie – Prawo ochrony środowiska, ustawie o ochronie przyrody i ustawie o odpadach), bezpieczeństwa ppoż., bhp, higieniczno-sanitarnego, ekologicznego oraz inne przepisy szczególne.

Zmianę zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego, w szczególności polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, zarządca drogi uzgadnia w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą (art. 35 ust. 3 ustawy
o drogach publicznych).

Budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia (art. 16 ust. 1 ustawy o drogach publicznych).

Budowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, wyłącznie po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej, zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu (art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

W myśl zapisów art. 3 pkt. 17, art. 35 ust. 1 pkt. 1, art. 81 ust. 1 pkt. 1 lit. a ustawy z 7 lipca 1994r. prawo budowlane, sprawdzanie między innymi zgodności zagospodarowania terenu (w tym projektu budowlanego) z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, należy do organów administracji architektoniczno-budowlanej wymienionych w tej ustawie.

Uzbrojenie: Zgodnie z ustaleniami planu informacje dotyczące uzbrojenia terenu należy uzyskać
u gestorów sieci i zarządcy drogi. Wszelkie koszty uzbrojenia terenu (zdefiniowanego w art. 2 pkt13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), związanego z planowanymi przez nabywcę przedsięwzięciami inwestycyjnymi, ponosi nabywca.

Ewentualne ograniczenia, utrudnienia lub koszty mogące wyniknąć dla nabywcy z istnienia tych sieci obciążają ryzyko nabywcy i nie stanowią wady nieruchomości.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, upłynął w dniu 18.10.2016 r.

Pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek wymienionych w ogłoszeniu  odbyły się w dniu 28 lutego 2017 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim przy ul. Jana Zamoyskiego 59 /sala nr 1, parter/. Nieruchomości będą licytowane w kolejności podanej w ogłoszeniu.

Wadium ma być wniesione w pieniądzu na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski
– Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 95 9410 0000 2001 1019 9010 0002, najpóźniej do dnia 7 kwietnia 2017 r.

 

W przetargu mogą brać udział osoby, które terminowo wpłacą wadium. Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski. Przy dokonywaniu wpłaty należy wskazać numer działki, której dotyczy wpłacone wadium. Wpłata jednego wadium upoważnia jedynie do udziału w przetargu na działki wskazane na dowodzie wpłaty.

 

Z obowiązku wpłaty wadium zwolnione są osoby, o których mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).

 

Osoby uczestniczące w przetargu winne:

 • legitymować się dowodem osobistym ewentualnie innym dokumentem umożliwiającym jednoznaczne stwierdzenia tożsamości uczestnika,
 • załączyć pełnomocnictwo w formie przewidzianej prawem – w przypadku gdy występują jako pełnomocnicy uczestnika przetargu,
 • załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru ewidencji działalności gospodarczej
  – w przypadku gdy uczestnik nabywa nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – w przypadku gdy uczestnik jest osobą prawną.

W/w dokumenty podlegają przedłożeniu (wymienione w pkt. 1) i załączeniu (wymienione
w pkt. 2-4) komisji przetargowej przed otwarciem przetargu, a ich brak skutkuje niedopuszczeniem do uczestnictwa w przetargu.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest przed podpisaniem umowy
do wniesienia kwoty równej 100% ceny netto nieruchomości osiągniętej w przetargu powiększonej
o podatek VAT, a pomniejszonej o kwotę wadium. Za datę wpłaty tej kwoty uważa się wpływ wymaganej należności na rachunek bankowy Gminy Janów Lubelski.

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy notarialnej oraz wyznaczaniem granic działek ponosi kupujący.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym nabywcy przez zbywającego w celu podpisania umowy, Gmina może odstąpić od jej zawarcia. Wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016 r., poz. 1061). Wadium zwraca się niezwłocznie (jednak nie później niż przed upływem 3 dni)
po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Gmina Janów Lubelski zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu.

 

Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać w Referacie Architektury i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Janowie Lubelskim pok. nr 22, tel. /15/ 87 24 316 lub /15/ 87 24 673, w godzinach pracy Urzędu, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wpłaty wadium.                

BURMISTRZ

Janowa Lubelskiego

Krzysztof Kołtyś

 

 

Sprawę nr PG.6840.14.2016.AM3

prowadzi I.W i A.M.

Sporz. IW

Spr.

 

mapa poglądowa dla działek na os wschód