Nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Kultura – działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Kultura – działanie 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

JAKO OPERATOR PROGRAMU „KULTURA”

OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH

DZIAŁANIA 2 „POPRAWA DOSTĘPU DO KULTURY I SZTUKI”

Cel programu

Głównym celem Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”, którego dotyczy ogłaszany konkurs jest rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy twórcami, uczestnikami życia kulturalnego i instytucjami kultury, jak również wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami Darczyńcami. Ponadto Program przyczyni się do wzmocnienia kompetencji specjalistów w sektorach kultury, dziedzictwa kulturowego i sektorach kreatywnych. Projekty mogą być realizowane praktycznie we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki, takich jak: muzyka i sztuki sceniczne, sztuki wizualne (w tym festiwale filmowe), dziedzictwo kulturowe, sektory kreatywne, literatura i krytyka sztuki, archiwa, edukacja kulturalna i artystyczna jak również w innych wpisujących się w cele programu.

Rodzaje wnioskodawców

  1. Wnioskodawcą jest instytucja zarejestrowana na terytorium Polski. Jest on odpowiedzialny za złożenie wniosku o dofinansowanie oraz jego realizację.
  2. Kwalifikujący się wnioskodawcy to:
  1. publiczne instytucje kultury;
  2. archiwa państwowe;
  3. szkoły i uczelnie artystyczne;
  4. kościoły i związki wyznaniowe;
  5. organizacje pozarządowe aktywne na polu kultury [2];
  6. jednostki samorządu terytorialnego;
  7. przedsiębiorcy działający w sektorze kultury i sektorze kreatywnym [3] i [4].

Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00. Wnioski można składać od dnia 16 stycznia 2020 r. (o ile Operator Programu nie ogłosi wcześniejszej daty na stronie www.eogkultura.mkidn.gov.pl.

Spis treści

I. Podstawa prawna

II. Cel programu i cel działania

III. Obszary tematyczne objęte wsparciem

IV. Rodzaje projektów

V. Aspekty horyzontalne

VI. Rodzaje wnioskodawców

VII. Partnerstwo

VIII. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

IX. Poziom dofinansowania projektów

X. Długość realizacji projektów

XI. Minimalna / maksymalna wartość dofinansowania projektu

XII. Wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane

XIII. Ocena projektów

XIII.a. Ocena formalna

XIII.b. Ocena merytoryczna projektów

XIII.c. Komitet Selekcyjny

XIII.d. Decyzja o przyznaniu dofinansowania

XIV. Procedura odwoławcza

XV. Podpisanie umowy o dofinansowanie

XVI. System płatności

XVII. Termin, miejsce i sposób składania wniosków

XVIII. Zmiana warunków naboru

XIX. Załączniki do wniosku:

XX. Dokumenty do naboru

XXI. Dane kontaktowe

Źródło: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/