Nabór kandydatów na wyjazd studyjno – szkoleniowy do Belgii w terminie 27 lipca – 01 sierpnia 2017 roku

Nabór kandydatów na wyjazd studyjno – szkoleniowy do Belgii w terminie 27 lipca – 01 sierpnia 2017 roku

Ogłaszamy nabór kandydatów na wyjazd studyjno – szkoleniowy
do Belgii w terminie  27 lipca – 01 sierpnia 2017 roku

Głównym celem wyjazdu jest zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem rolnictwa w Belgii (region: Wallonia), a dokładniej z produkcją i hodowlą zwierząt (bydło, konie), uprawami, nowoczesnym sprzętem rolniczym oraz marketingiem bezpośrednim. Umożliwi to poznanie dobrych praktyk efektywnego rolnictwa oraz przyczyni się do dywersyfikacji w działalności rolniczej.

1.      Termin wyjazdu: 27 lipca – 01 sierpnia 2017 roku (wyjazd i powrót: Miasto Lublin)

2.      Organizator wyjazdu Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego zapewnia bezpłatne przejazdy, wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje), noclegi oraz ubezpieczenie. Organizator nie wypłaca diet tzw. kieszonkowego.

3.      Obligatoryjne punkty programu wyjazdu:

·         udział w targach Libramont w dniach od 28 lipca do 31 lipca 2017 roku;

·         spotkanie z władzami regionalnymi (przedstawiciele gminy Libramont-Chevigny)  związane z zakresem tematycznym wyjazdu;

·         spotkanie z samorządem rolniczym regionu Wallonia (Belgia);

·         wizyta w 2 gospodarstwach zajmujących się hodowlą konia ardeńskiego.

4.      Wymogi dotyczące uczestników wyjazdu. W wyjeździe będą mogli wziąć udział:

·         Rolnicy z terenu Województwa Lubelskiego, którzy posiadają numer przedsiębiorcy nadany w ARiMR;

·         Samorządowcy z terenu Województwa Lubelskiego;

·         Przedstawiciele grup producentów rolnych z terenu Województwa Lubelskiego.

5.      Uczestników mogą zgłaszać wyłącznie partnerzy Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego.

6.      W kwalifikacji uczestników wyjazdu brane będą pod uwagę:

·         ocena formalna, w tym: terminowość zgłoszenia, kompletność zgłoszenia;

·         ocena merytoryczna kandydata.

Pierwszeństwo uczestnictwa w wyjeździe będą miały osoby z terenów zagrożonych wystąpieniem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) oraz osoby, które nie uczestniczyły we wcześniejszych wyjazdach studyjno-szkoleniowych organizowanych przez Sekretariat Regionalny KSOW WL.

7.      W związku ograniczoną ilością miejsc,  zgłaszający Partner KSOW w piśmie przewodnim do Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego powinien wskazać preferowaną kolejność kandydatów.

W przypadku rezygnacji uczestnika zakwalifikowanego do wyjazdu na mniej niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem wyjazdu, uczestnik może zostać obciążony poniesionymi przez organizatora kosztami, w przypadku jeśli miejsce nie zostanie wykorzystane.

Karta zgłoszeniowa (pobierz)

Kompletne zgłoszenia w formie pisma przewodniego zawierającego nazwiska zgłaszanych osób w preferowanej kolejności wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi będącymi załącznikami do pisma, prosimy dostarczyć: osobiście, przesłać pocztą lub przekazać skany dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: paweł.chyla@lubelskie.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2017 roku. Za datę przyjęcia przyjmuje się fizyczną datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na adres: Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul Marii Curie- Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin.