Zaproszenie na spotkanie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

serdecznie zaprasza osoby planujące podjęcie działalności gospodarczej w ramach działania 1.1.1. Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej oraz podmioty realizujące przedsięwzięcia w ramach działania 2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne na spotkanie, dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD „Leśny Krąg”.

Spotkanie odbędzie się w dniu 28 grudnia 2021 r. (wtorek) o godzinie 10.00
w siedzibie Stowarzyszenia LGD “Leśny Krąg” przy ul. Ogrodowej 16 w Janowie Lubelskim.

Program spotkania

Godzina Zakres tematyczny Osoba prowadząca
10.00 – 10.15 Rozpoczęcie spotkania – powitanie Janina Skubik
10.15 – 11.00 Warunki otrzymania wsparcia w ramach PROW na lata 2014-2020 (poddziałanie 19.2)

•      podstawy prawne

•      zakres wsparcia

•      formy pomocy

•      beneficjenci

•      warunki kwalifikowalności

•      koszty kwalifikowalne

•      obowiązki wynikające z umowy o dofinansowanie

Janina Skubik
11.00 – 12.00 Procedura przeprowadzania naborów i oceny wniosków w aktualnym i nowym okresie programowania

•      harmonogram planowanych naborów

•      formularze wniosków o przyznanie pomocy, biznesplan

•      wymagania formalne

•      zgodność z LSR

•      ocena według kryteriów wyboru operacji

Janina Skubik

 

 

 

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu.