Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019

Celem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

Wnioski mogą składać:

– jednostki sektora finansów publicznych, określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej lub wykonujące zadania z zakresu kultury fizycznej;

– stowarzyszenia, fundacje i inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Wysokość dotacji:

Dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Programu może wynieść:

– do 50% wydatków kwalifikowanych zadania lub

– do 70% wydatków kwalifikowanych zadania, w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego w gminach o wskaźniku G nieprzekraczającym 40% wskaźnika Gg – nie więcej jednak niż kwota maksymalna wskazana dla poniższych wariantów.

Dofinansowanie jednej Otwartej Strefy Aktywności nie może przekroczyć:

– dla wariantu podstawowego: 25 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 35 tys. Zł (w przypadku dofinansowania do 70%);

– dla wariantu rozszerzonego: 50 tys. zł (w przypadku dofinansowania do 50%) lub 70 tys. zł(w przypadku dofinansowania do 70%).

Termin składania wniosków: od 11 lutego 2019 r. do 1 marca 2019 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą, decyduje data stempla pocztowego).

Wniosek inwestycyjny składa się do Ministerstwa na formularzu generowanym przez system elektroniczny AMODIT, dostępny na stronie internetowej pod adresem: https://wnioski.msit.gov.pl/.

Wypełniony formularz elektroniczny wniosku inwestycyjnego, należy przesłać do Ministerstwa w systemie AMODIT, a następnie należy go wydrukować, podpisać i przesłać lub złożyć wraz z załącznikami na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2019-rok/2476,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html