Podejmowanie działalności gospodarczej – możliwość podpisania aneksu do umowy przyznania pomocy

Podejmowanie działalności gospodarczej – możliwość podpisania aneksu do umowy przyznania pomocy

 

Szanowni Państwo,

w związku z wejściem w życie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 02.09.2020r. (Dz. U. z 2020, poz. 1555).istnieje możliwość podpisania aneksu do umowy o przyznaniu pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

Aneks dotyczy złagodzenia, w związku z epidemią COVID-19, niektórych ze zobowiązań wynikających z umowy przyznania pomocy.

Zmiany te dotyczą m.in.:

  1. a) wykreślenia zobowiązania dotyczącego osiągnięcia co najmniej 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług w roku po wypłacie drugiej transzy pomocy (§5 pkt. 14 umowy);
  2. b) czasu wykonywania działalności gospodarczej. Zmiana rozporządzenia umożliwia czasowe zawieszenie, przy jednoczesnym wymogu prowadzenia działalności łącznie przez 2 lata od wypłaty drugiej transzy.

Aneks mogą podpisywać Beneficjenci, którzy podpisali umowę, są w trakcie jej realizacji lub są w 2-letnim okresie trwałości projektu.

W celu podpisania aneksu należy zwrócić się drogą listowną do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (adres poniżej) z prośbą o podpisanie aneksu do umowy.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

  1. M. Curie-Skłodowskiej 3

20-029 Lublin

Proszę również pamiętać że Wniosek o zmianę umowy o przyznaniu pomocy powinien być poprzedzony uzyskaniem pozytywnej opinii Rady LGD na proponowane zmiany w związku z czym, przed wysłaniem pisma o aneks do Urzędu Marszałkowskiego należy zwrócić się do LGD o wydanie takiej opinii.

W załączniku znajdziecie Państwo  wzór aneksu do zapoznania się z jego treścią

 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem LGD: tel. 15 872 26 52

ANEKS – POBIERZ