Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. koordynowania projektów – Kierownik Biura

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Specjalista ds. koordynowania projektów – Kierownik Biura

Zarząd Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


Specjalista ds. koordynowania projektów

– Kierownik Biura

Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, ul. Ogrodowa 16,
23-300 Janów Lubelski

Liczba poszukiwanych kandydatów: 1 osoba/ umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

I Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie:wyższe.
 2. Praktyka zawodowa: co najmniej 2 letni staż w pracy biurowej w instytucjach administracji publicznej, państwowej lub jednostkach samorządowych.

3.Wymagania konieczne:

 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji publicznych, państwowych oraz działalności stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.
 • posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych, pozyskiwania środków finansowych oraz ich rozliczania
 • znajomość procedur administracyjnych, aktów prawnych oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
 1. Wymagania pożądane
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Word, Windows, MS Ekscell.
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • Prawo jazdy kat. B
 1. Cechy osobowości
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • umiejętność zarządzania zespołem
 • systematyczność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole

  II Zakres odpowiedzialności uprawnień i obowiązków:

  1.Odpowiedzialność za:

 • Prawidłowe funkcjonowanie Biura oraz realizację zadań Stowarzyszenia zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami w oparciu o uchwały Zarządu, Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Statut i wszystkie regulaminy.
 • Kompleksową obsługę potencjalnych beneficjentów, przygotowywane projektów, realizację i rozliczanie procesu dotyczącego projektów,
 • Prawidłowe i terminowe załatwianie spraw wynikających z zakresu czynności i obowiązków.
 • Prawidłowe stosowanie obowiązujących przepisów prawa przy załatwianiu powierzonych spraw
 • Bieżące zaznajamianie się z nowymi aktami prawnymi zarządzeniami i instrukcjami dotyczącymi prowadzonych spraw.
 • Sprawną obsługę petentów wraz z zapewnieniem prawidłowych informacji.
 • Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
 • Ochronę przetwarzanych danych osobowych pracowników oraz potencjalnych beneficjentów.
 • Sprawną obsługę zgłaszających się obywateli wraz z zapewnieniem poprawnej informacji,
 • Przestrzeganie przepisów zawartych w Statucie oraz regulaminach Stowarzyszenia.
 • Ochrona przetwarzanych danych (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 zpóź.zm.)
 1. Uprawnienia do:
 • do zatrudniania na stanowisku pracy zgodnie z rodzajem pracy wynikającym z treści zawartej umowy o pracę i zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami,
 • do wynagrodzenia za pracę,
 • do wypoczynku w dniach wolnych od pracy, przez prawidłowe przestrzeganie czasu pracy w zakładzie pracy oraz korzystanie z urlopów wypoczynkowych i innych przerw,
 • do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • do równych praw z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, szczególnie do równouprawnienia, czyli równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie pracy
 1. Zakres obowiązków:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,

2) realizację zadań określonych przez Zarząd,

3) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

4) prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,

5) nadzór nad zasadnością wydatków i przebiegiem realizacji działań organizacji pozarządowych realizujących zadania Stowarzyszenia wpisane w działanie Funkcjonowanie LGD, .

6) nadzór nad przygotowywaniem i złożeniem wniosków o przyznanie pomocy finansowej oraz nad prawidłowością realizacji projektów PROW, w tym w zakresie działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania,”.

7) nadzór nad przygotowywaniem niezbędnej dokumentacji rozliczeniowej projektów PROW zgodnie z warunkami umów o przyznanie pomocy finansowej oraz rozliczenie uzyskanego przez LGD dofinansowania i składanie wniosków o płatność, w tym w zakresie działania Funkcjonowanie LGD,

8) gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,

9) planowanie, koordynacja oraz kontrola pracy Biura,

12) koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR.

13) nadzór nad zasadnością wydatków i przebiegiem realizacji działań organizacji pozarządowych realizujących zadania Stowarzyszenia wpisane w działanie.

14) Koordynowanie sprawami funkcjonowania Rady LGD.

15) nadzór nad pracą osób zatrudnionych w Biurze LGD,

16) współpracę z pracownikami Biura i udzielanie im w miarę możności pomocy fachowej,

17) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia oraz posiedzenia Zarządu i Rady LGD,

18) nadzór nad sporządzaniem protokołów oraz odpisów uchwał podjętych przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom,

19) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji członkowskiej,

20) podpisywania bieżącej korespondencji,

21) dokonywania samodzielnych zakupów bieżących jednorazowo do wysokości 3 000 PLN,

22) organizowania konferencji prasowych,

23) koordynowania spraw związanych z funkcjonowaniem pracowników w ramach wdrażania   LSR Stowarzyszenia,

24) Przeprowadzanie Audytu wewnętrznego i zewnętrznego.

25) podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeżonym dla innych organów

26) utrzymywanie kontaktu z członkami Stowarzyszenia,

27) inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,

28) sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji i naprawy,

29) nadzór nad informowaniem potencjalnych beneficjentów o zasadach, trybie naboru oraz sposobie wypełniania wniosków o przyznanie pomocy,

30) nadzór nad przygotowaniem naboru wniosków o przyznanie pomocy,

31) nadzór nad przyjmowaniem i rejestrowaniem wniosków o przyznanie pomocy,

32) nadzór nad organizacją oraz wsparciem merytorycznym pracy Rady LGD

33) nadzór nad gromadzeniem i przechowywanie dokumentów związanych z obsługą wniosków beneficjentów,

34) obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia,

35) organizacja pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,

36) przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,

37) przygotowanie i składanie wniosków o płatność,

38) przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,

39) monitorowanie podpisywania i realizacji umów,

40) przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,

41) sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,

42) przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,

43) poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,

44) realizacja projektów Stowarzyszenia,

45) przygotowanie i prezentacja informacji na temat operacji,

46) prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania

47) przygotowanie strategii rozwoju na lata 2014-2020

 

Do obowiązków pracownika należy również wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującym i władzom Stowarzyszenia wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontrprowadzenie doradztwa dla beneficjentów w zakresie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania na realizację operacji w ramach Wdrażania LSR,

,

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, których obowiązek podania nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa, a w szczególności jeżeli zakresem tych danych objęte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko – Specjalista ds. wdrażania LSR 2014-2020, ogłoszonej w dniu  19lutego 2021  r. przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być przez kandydata własnoręcznie podpisane a w przypadku kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem i złożone w terminie do dnia 01.06.2021 r. do godziny 15.00pod adresem:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”,
Ogrodowa 16,
23-300 Janów Lubelski

Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem,,Nabór na stanowisko pracy: Specjalista ds. koordynowania projektów – Kierownik Biura.

Za datę wpłynięcia oferty uznaję się datę dostarczenia do Biura Stowarzyszenia.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci informowani będą na bieżąco o wynikach naboru  w sposób określony w „Procedurze naboru pracowników oraz warunków funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg””

 

OGŁOSZENIE – POBIERZ .pdf