OGŁOSZENIE nr 8/2017

logotypy 2007-2013


OGŁOSZENIE nr 8/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2

 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020

dla przedsięwzięcia:2.1.2 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne

 1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 08 maja 2017r. godz.8.00 do dnia 07 czerwca 2017r. godz. 15.30

 

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

 1. Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz w kompletem wymaganych załączników składany jest w punkcie naboru wniosków w dwóch egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD).

Wniosek wraz z załącznikami musi być dostarczony: osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

W każdym z powyższych przypadków decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu.

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i będą odsyłane.

Termin składania wniosków upływa w dniu 07 czerwca 2017r. o godz.15.30

 

 1. Formy wsparcia:
 • pomoc wypłacana jest w formie refundacji kosztów,
 • 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych,
 • 100% dla pozostałych podmiotów,
 • minimalna wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 70 tys. złotych.
 1. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz.1570, tj.: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;
dla przedsięwzięcia: 2.1.2 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, kulturalne lub społeczne

 

 1. Warunki udzielenia wsparcia:
 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

 1. Kryteria wyboru operacji

Minimalnym wymaganiem, jakie musi spełnić operacja podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji jest uzyskanie 45 % z maksymalnej liczby punktów tj.: ze 130 pkt.
(czyli. minimalnie 59 pkt./maksymalnie 130 pkt.)

 

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach naboru:

 • Doświadczenie w realizacji projektów
 • Operacja zawiera wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie istniejących /charakter innowacyjny/
 • Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu
 • Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD „Leśny Krąg”
 • Osoba składająca wniosek jest osobą fizyczną poniżej 35 roku życia
 • Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych lub rozwój dotychczasowych usług turystycznych
 • Operacja przewiduje powstanie miejsc pracy
 • Czas realizacji operacji
 • Wysokość wsparcia finansowego
 • Członkostwo w LGD
 • Uczestnictwo w spotkaniach partycypacyjnych i szkoleniach LGD
 • Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkanej przez nie więcej nic 5 tys. mieszkańców

 

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

 1. a) Kryterium jest przedstawicielem grupy defaworyzowanej
 2. b) Kryterium beneficjent ma poniżej 35 roku życia

W sytuacji, gdy wnioski w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów. o pierwszeństwie na liście rankingowej będzie decydować kolejno:

 1. a) data złożenia wniosku
 2. b) godzina złożenia wniosku

Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: www.lesnykrag.pl, w zakładce PROW 2014-2020 /dokumenty do pobrania/Lokalne kryteria wyboru.

 

 1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami;
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych kryteriów wyboru.
 1. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 525 000,00 zł

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lesnykrag.pl i www.arimr.gov.pl. oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia.

 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Leśny Krąg”, Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, oraz Regulamin Pracy Rady udostępniono na stronie www.lesnykrag.pl w zakładce PROW 2014-2020.

 

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzach:

 1. a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz
 1. b) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz
 2. c) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)
 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz
 1. d) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz
 1. e) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) zaktualizowana na dzień 24 luty 2017 r. – otwórz
 2. f) Dodatkowe załączniki:
 • Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy – JSFP i inne – otwórz
 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, zgodnie z listą:

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków:

Tabela8


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”