OGŁOSZENIE nr 2/2023

LGD logo

LGD logo

Data publikacji 15.11.2023

OGŁOSZENIE nr 2/2023

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2

 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020.

dla przedsięwzięcia 2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne.

 1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 29.11.2023r. godz.8.00  do dnia 12.12.2023r. godz. 15.30

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”,
ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski w godzinach 8.00 – 16.00

 1. Tryb składania wniosków: KONKURS

Wniosek o udzielenie wsparcia na operacje składa się w punkcie naboru wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami musi być dostarczony:

-osobiście, albo przez pełnomocnika (pełnomocnictwo notarialne), albo przez osobę upoważnioną.

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

W każdym z powyższych przypadków decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu.

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i będą odsyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru do Wnioskodawcy w terminie 4 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Wniosek na obowiązującym formularzu wraz w kompletem wymaganych załączników składany jest w punkcie naboru wniosków w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w dwóch egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD).

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację tj. np.: w skoroszycie, segregatorze itp.

Jeśli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który wydał dokument lub notariusza.

 1. Formy wsparcia:
 • pomoc wypłacana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych,
 • Do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych,
 • Do 100% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów,
 1. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze zmianami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września  2020r. zmieniającego rozporzadzenien w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośc” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz.U. z 2020r. poz. 1555), tj.: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej;

Cel ogólny nr II: Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój turystyczny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Leśny Krąg”

Cel szczegółowy nr 2.1: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury publicznej, turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

Przedsięwzięcie nr 2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne.

 1. Warunki udzielenia wsparcia
 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 664).

 

 1. Kryteria wyboru operacji:

Minimalnym wymaganiem, jakie musi spełnić operacja podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji jest uzyskanie 20 % z maksymalnej liczby punktów tj.: ze 130 pkt.

(czyli. minimalnie 26 pkt./maksymalnie 130 pkt.)

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach naboru:

LP Nazwa kryterium Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium Punktacja Źródło danych
1 Doświadczenie w realizacji projektów Preferuje się wnioskodawców doświadczonych w realizacji projektów ze środków publicznych.Wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować doświadczenie w zakresie realizacji projektów poprzez załączenie kopii sprawozdania bądź sprawozdań z realizacji projektów lub innych dokumentów potwierdzających rozliczenie projektu np. informacja z instytucji wdrażającej – pismo potwierdzające zrealizowanie projektu itp

Uwaga! Sama umowa przyznania pomocy nie jest dokumentem potwierdzającym zrealizowanie projektu

Wnioskodawca nie realizował projektów ze środków publicznych – 0 pkt.Wnioskodawca zrealizował jeden projekt ze środków publicznych – 5 pkt.

 

Wnioskodawca zrealizował więcej niż jeden projekt ze środków publicznych – 10 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
2 Operacja zawiera wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie istniejących /charakter innowacyjny/ Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu na obszarze LSR. Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja.Wskazanie i uzasadnienie zawarte we wniosku i załącznikach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania analizy otoczenia firmy i wykazania, że operacja planowana do realizacji spełnia warunki kryterium.

Projekt nie zawiera elementów innowacyjnych – 0 pkt.;Projekt zawiera elementy innowacyjne na poziomie obszaru  LGD– 10 pkt.;

 

Projekt zawiera elementy innowacyjne na poziomie gminy, w której realizowana będzie operacja – 5 pkt.;

 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
3 Operacja uwzględnia  zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania m.in.: poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem   transportu lub rozwiązaniem technicznym.Za bezpośredni wpływ uważać się będzie zastosowanie rozwiązań i/lub technologii i/lub maszyn i/lub urządzeń i/lub sprzętu, mających na celu: ograniczoną emisję gazów cieplarnianych lub modernizację procesów grzewczych lub ograniczone spalanie paliw kopalnych lub poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii, w tym poprzez stosowanie energooszczędnych technologii, zamkniętych obiegów pozwalających na wielokrotne zużycie stosowanego czynnika (np. powietrza, wody, chłodziw itp.), odzyskiwanie energii z procesów produkcyjnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska substancjami gazowymi i/lub stałymi i/lub ciekłymi, ograniczenie powstawania odpadów poprzez maksymalne wykorzystanie surowców i/lub materiałów w procesie produkcji, przechowywanie i/lub składowanie i utylizacja i/lub recycling odpadów u wyspecjalizowanych i uprawnionych do działalności w tym zakresie podmiotów, ograniczenie hałasu i innych czynników będących pochodnymi prowadzenia działalności gospodarczej, a mający negatywny wpływ na środowisko lub instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, instalacje wykorzystujące energie słońca (np. kolektory), słoneczne, fotowoltaika, jednostki wykorzystujące energie geotermalną, pompy ciepła, małe elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, instalacje wykorzystujące biomasę lub biogaz, inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana okien na energooszczędne), budowa/ rozbudowa budynków niskoenergetycznych (tzw. Pasywnych, zero energetycznych), likwidacja pieców i palenisk węgłowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki przydomowe, źródła ciepła na biomasę, paliwa gazowe, paliwa stałe z kotłami minimum 5 generacji). W przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu o napędzie elektrycznym, gazowym, wodorowym. Budowa/ rozbudowa instalacji do dystrybucji ekologicznych nośników energii (np. na potrzeby pojazdów zaopatrzonych w silniki o napędzie elektrycznym, gazowym, wodorowym), wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy proekologicznej lub kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu lub upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu.

Za wpływ na ochronę środowiska lub klimatu nie należy rozumieć: zakupów/inwestycji/usług w urządzenia elektryczne, których klasa energooszczędności jest standardem producenta.

Operacja uwzględnia  zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu bezpośrednio– 10 pkt.Operacja nie uwzględnia  zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu –0 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt. 

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
4 Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD „Leśny Krąg” Preferowane będą operacje skierowane do grup defaworyzowanych bądź realizowane przez przedstawicieli grup defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR LGD „Leśny Krąg tj.:- dzieci i młodzież z obszarów wiejskich (osoby do 18 r.ż.),

– osoby 60+

– kobiety

Wnioskodawca uwzględnił w realizacji operacji udział grup defaworyzowanych – 10 pkt.Wnioskodawca reprezentuje jedną z grup  defaworyzowanych – 10 pkt.

Wnioskodawca nie uwzględnił w realizacji operacji udziału grup defaworyzowanych ani nie reprezentuje żadnej z tych grup – 0 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
5 Podmiot składający wniosek Preferowane będą operacje realizowane przez organizacje pozarządowe  działające na obszarze LGD „Leśny Krąg”. Wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa, Kościół lub związek wyznaniowy – 10 pkt.Wnioskodawcą jest  podmiot będący jednostką sektora finansów publicznych – 5 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach (kserokopia dowodu osobistego).
6 Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych lub rozwój dotychczasowych usług turystycznych Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru LGD. Przez operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się operacje polegające na: wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, który powiększy ofertę turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia który zwiększy ofertę turystyczną miejscowości; Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych usług turystycznych – 10 pkt.Realizacja operacji spowoduje rozwój istniejących usług turystycznych – 5 pkt.

 

We wniosku brak informacji na ten temat– 0 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
7 Liczba osób korzystających z efektów realizacji projektu Preferowane będą operacje, z których skorzysta,bezpośrednio po zakończeniu realizacji operacji jak największa ilość osób.

Punkty w tym zakresie będą przyznawane jeżeli wnioskodawca wyjaśni/opisze na jakiej podstawie obliczył liczbę osób korzystających z efektów realizacji operacji.

Powyżej 300 osób – 10 pkt.Do 300 osób – 8 pkt.

Poniżej 150 osób – 5 pkt.

We wniosku Brak określonej liczby osób korzystających z efektów realizacji operacji – 0 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
8 Czas realizacji operacji Preferowane będą operacje o krótszym okresie realizacji.
Czas realizacji operacji liczony jest od momentu podpisania umowy z Instytucja wdrażającą.
Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest krótszy lub równy 12 miesięcy;– 10 pkt. ; 

Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu wynosi od 12 do 18 miesięcy; – 5 pkt.

 

Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest dłuższy niż 18 miesięcy; – 0 pkt

 

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
9 Promocja projektu Preferuje się wnioskodawców, którzy zobowiązali się do poinformowania o otrzymanym dofinansowaniu przez LGD „Leśny Krąg” np. poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej lub w inny sposób np. artykuły w prasie, na stronach internetowych  – pisemne zobowiązanie Wnioskodawca zobowiązuje się do poinformowania o otrzymanym wsparciu – 10 pkt. 

We wniosku i załącznikach brak informacji na ten temat – 0 pkt.

 

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
10 Członkostwo w LGD Preferuje się wnioskodawców – będących długoletnimi i aktywnymi Członkami LGD „Leśny Krąg” którzy wywiązują się w sposób rzetelny z obowiązków członkowskich tj. np. uczestnictwo w WZC, regularne opłacanie składek.Wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować członkostwo w LGD „Leśny Krąg” poprzez załączenie do wniosku oświadczenia potwierdzonego podpisem osoby reprezentującej LGD bądź pracownika  biura LGD. Powyżej 5 lat- 10 pkt.Od 3 do 5 lat – 5 pkt.

Od 2 lat do 3 lat – 4 pkt.

Od 1 roku do 2 lat – 2 pkt.

Poniżej 1 roku –1 pkt.

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacja/oświadczenie dołączone do wniosku w formie załącznika potwierdzona przez osobę reprezentującą LGD bądź pracownika LGD,
11 Uczestnictwo w spotkaniach partycypacyjnych i szkoleniach LGD Preferowani będą się wnioskodawcy którzy uczestniczyli w spotkaniach partycypacyjnych dotyczących opracowania LSR i spotkaniach informacyjnych/szkoleniach organizowanych przez LGD „Leśny Krąg”. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w spotkaniach wydanych przez LGD.Waga punktów:

Certyfikaty uczestnictwa w I cyklu spotkań partycypacyjnych (od 14.04.2015 do 23.04.2015) – 3 pkt.

Certyfikaty uczestnictwa w II cyklu spotkań partycypacyjnych (od 24.07.2015 do 09.11.2015) – 2 pkt.

Certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach (od 11.03.2016 do nadal) – 1 pkt.

Punkty certyfikatów  sumują się.

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać za to kryterium to 20 pkt. Jeżeli beneficjent w sumowanej liczbie punktów za certyfikaty uzyska więcej niż 20 pkt. To mimo to uznane zostaje 20 pkt. W przypadku osób reprezentujących jeden podmiot lub instytucję uczestniczących w tym samym spotkaniu (ta sama data) brane pod uwagę będą punkty tylko jednej osoby (jeden certyfikat).

Certyfikaty uczestnictwa w I cyklu spotkań partycypacyjnych – 3 pkt.Certyfikaty uczestnictwa w II cyklu spotkań partycypacyjnych – 2 pkt.

Certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach – 1 pkt.

 

Brak załączonych Certyfikatów uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach – 0 pkt.

Punkty certyfikatów  sumują się!

Maksymalna ocena 20 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
12 Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkanej przez nie więcej nic 5 tys. mieszkańców Preferuje się operacje realizowane miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalona zostanie na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Wnioskodawca zrealizuje projekt na terenie miejscowości liczącej ponad 5 tys. mieszkańców – 0 pkt. 

Wnioskodawca zrealizuje projekt na terenie miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 10 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Zaświadczenie wójta/burmistrza określające liczbę mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały na koniec roku poprzedzającego rok złożenia wniosku)

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie na liście rankingowej będzie decydować kolejno:

 1. Data złożenia wniosku
 2. Godzina złożenia wniosku
 1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD obejmuje:

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami;
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania: lokalnych kryteriów wyboru, oraz warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020.

 

 1. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi 129 015,66 EUR, co przy kursie stałym 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 516 062,64 PLN.

Samorząd Województwa Lubelskiego udzieli wsparcia operacjom mieszczącym się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków  przez samorząd województwa po kursie wymiany EUR do PLN, opublikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc  dokonania obliczeń ( kurs bieżący).

 

 1. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia: NIE DOTYCZY

 

 1. Wysokość pomocy:
 • minimalna wnioskowana kwota pomocy wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł

 

 1. Intensywność pomocy:
 • Do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji dla Jednostek Sektora Finansów Publicznych,
 • Do 100% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych podmiotów,

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępniono na www.lesnykrag.pl, www.prow.lubelskie.pl i www.arimr.gov.pl oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Leśny Krąg”, Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, oraz Regulamin Pracy Rady udostępniono na stronie www.lesnykrag.pl w zakładce PROW 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzach:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania   (.pdf) –  wersja   5z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania   (.xlsx) –  wersja   5z – otwórz

b) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 5z) – otwórz

c) Klauzule RODO (.docx)– otwórz

 • Klauzule RODO do listy obecności (.docx) – otwórz
 • Klauzule RODO do karty wkładu rzeczowego (.docx) – otwórz

d) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy 9z (pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016r.  o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1020)  (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji(pdf.) – otwórz
 • Załącznik 10 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych(pdf) – otwórz

e) Formularz umowy o przyznaniu pomocy następcy prawnemu/ nabywcy

 • Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy Beneficjenta (.pdf) – otwórz
 • Wykaz działek ewidencyjnych , na których realizowana będzie operacja trwale związana z nieruchomością (.pdf) – otwórz
 • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (.pdf) – otwórz

f) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania   (.pdf) –  wersja   5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 5z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących  do wielokrotnego wypełniania   (.xlsx) –  wersja   5z – otwórz

g) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)(wersja 5z)– otwórz

h) Dodatkowe załączniki:

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji operacji (.pdf)- otwórz
 • Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy – JSFP i inne (.docx) – otwórz
 • Oświadczenie o sposobie promocji projektu (.docx )- otwórz
 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, zgodnie z listą:

 

Cel ogólny LSR
II. Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój turystyczny oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Leśny Krąg”
Cele szczegółowe LSR
2.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury publicznej, turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
Przedsięwzięcia
2.1.4 Budowa, przebudowa lub wyposażenie obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne.
Wskaźniki
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągniecia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Wp.2.1.4.1 Liczba nowych/przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej sztuka 29 19 10 0
2 Wr.2.1.4 Liczba osób korzystających z nowych, zmodernizowanych lub wyposażonych obiektów, placów pełniących funkcje publiczne, turystyczne lub rekreacyjne osoba 6000 7366 0 0