OGŁOSZENIE nr 3/2022

OGŁOSZENIE nr 3/2022

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2

 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020.

dla przedsięwzięcia 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

 1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 24.10.2022r. godz.8.00 do dnia 07.11.2022r. godz. 15.30

 1. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”,
ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski w godzinach 8.00 – 16.00

 1. Tryb składania wniosków: KONKURS

Wniosek o udzielenie wsparcia na operacje składa się w punkcie naboru wniosków.

Wniosek wraz z załącznikami musi być dostarczony:

-osobiście, albo przez pełnomocnika(pełnomocnictwo notarialne), albo przez osobę upoważnioną.

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

W każdym z powyższych przypadków decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu.

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i będą odsyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru do Wnioskodawcy w terminie 4 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Wniosek na obowiązującym formularzu wraz w kompletem wymaganych załączników składany jest w punkcie naboru wniosków w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD).

Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, w języku polskim, wydrukowany i podpisany przez osoby uprawnione.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sposób uniemożliwiający ich samoistną dekompletację tj. np.: w skoroszycie, segregatorze itp.

Jeśli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa lub podmiot, który wydał dokument lub notariusza.

 1. Formy wsparcia:
 • premia w wysokości 70 000,00zł,
 1. Zakres tematyczny operacji:

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze zmianami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1555), tj.: Podejmowanie działalności gospodarczej.

Zakres ten realizuje cele LSR LGD „Leśny Krąg”:

Cel ogólny nr I: Rozwój przedsiębiorczości i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD „Leśny Krąg”

Cel szczegółowy nr 1.1: Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Leśny Krąg” poprzez  przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia

Przedsięwzięcie nr 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.

Wp.1.1.1.1 Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

 1. Warunki udzielenia wsparcia
 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (premia).
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”.
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

 

 1. Kryteria wyboru operacji:

Minimalnym wymaganiem, jakie musi spełnić operacja podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji jest uzyskanie 20 % z maksymalnej liczby punktów tj.: ze 120 pkt.

(czyli. minimalnie 24 pkt./maksymalnie 120 pkt.)

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach naboru:

LP Nazwa kryterium Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium Punktacja Źródło danych
1 Status Wnioskodawcy Preferuje się wnioskodawców, którzy są osobami bezrobotnymi lub nie posiadają stałego zatrudnienia na dzień składania wniosku tj. wykonują pracę w ramach umów cywilno prawnych bądź nie są zatrudnieni na pełnym etacie Wnioskodawca jest osobą bezrobotną – 10 pkt.

Wnioskodawca jest osobą niezatrudnioną na pełnym etacie lub wykonuje pracę jedynie w ramach umowy cywilno prawnej – 5 pkt.

Wnioskodawca jest osobą zatrudnioną na pełnym etacie – 2 pkt. 

We wniosku i załącznikach brak informacji na temat statusu wnioskodawcy – 0 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
2 Operacja zawiera wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie istniejących /charakter innowacyjny/ Preferuje się operacje innowacyjne. Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu na obszarze LSR. Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja.

Wskazanie i uzasadnienie zawarte we wniosku i załącznikach.

Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania analizy otoczenia firmy i wykazania, że operacja planowana do realizacji spełnia warunki kryterium.

Projekt nie zawiera elementów innowacyjnych – 0 pkt.;

Projekt zawiera elementy innowacyjnena poziomie obszaru  LGD– 10 pkt.;

 

Projekt zawiera elementy innowacyjne na poziomie gminy, w której realizowana będzie operacja – 5 pkt.;

 

Maksymalna ocena 10 pkt. 

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
3 Operacja uwzględnia  zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego lub klimatu obszaru LSR. Przez operacje mające pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego rozumie się operacje zmniejszające emisję hałasu, zanieczyszczeń lub promieniowania m.in.: poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go innym urządzeniem, maszyną, środkiem   transportu lub rozwiązaniem technicznym.

Za bezpośredni wpływ uważać się będzie zastosowanie rozwiązań i/lub technologii i/lub maszyn i/lub urządzeń i/lub sprzętu, mających na celu: ograniczoną emisję gazów cieplarnianych lub modernizację procesów grzewczych lub ograniczone spalanie paliw kopalnych lub poprawę efektywności energetycznej, wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, ograniczenie zużycia zasobów naturalnych i energii, w tym poprzez stosowanie energooszczędnych technologii, zamkniętych obiegów pozwalających na wielokrotne zużycie stosowanego czynnika (np. powietrza, wody, chłodziw itp.), odzyskiwanie energii z procesów produkcyjnych, ograniczenie emisji zanieczyszczeń środowiska substancjami gazowymi i/lub stałymi i/lub ciekłymi, ograniczenie powstawania odpadów poprzez maksymalne wykorzystanie surowców i/lub materiałów w procesie produkcji, przechowywanie i/lub składowanie i utylizacja i/lub recycling odpadów u wyspecjalizowanych i uprawnionych do działalności w tym zakresie podmiotów, ograniczenie hałasu i innych czynników będących pochodnymi prowadzenia działalności gospodarczej, a mający negatywny wpływ na środowisko lub instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, instalacje wykorzystujące energie słońca (np. kolektory), słoneczne, fotowoltaika, jednostki wykorzystujące energie geotermalną, pompy ciepła, małe elektrownie wodne, elektrownie wiatrowe, instalacje wykorzystujące biomasę lub biogaz, inwestycje związane z poprawą utrzymania ciepła w budynku (izolacja termiczna budynku, wymiana okien na energooszczędne), budowa/ rozbudowa budynków niskoenergetycznych (tzw. Pasywnych, zero energetycznych), likwidacja pieców i palenisk węgłowych na rzecz nowoczesnych technologii niskoemisyjnych (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, mikrowiatraki przydomowe, źródła ciepła na biomasę, paliwa gazowe, paliwa stałe z kotłami minimum 5 generacji). W przypadku zakupu środka transportu – zakup samochodu o napędzie elektrycznym, gazowym, wodorowym. Budowa/ rozbudowa instalacji do dystrybucji ekologicznych nośników energii (np. na potrzeby pojazdów zaopatrzonych w silniki o napędzie elektrycznym, gazowym, wodorowym), wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu, podnoszenie poziomu świadomości i wiedzy proekologicznej lub kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych, promowanie zasad zrównoważonego rozwoju w kontekście ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu lub upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu.

Za wpływ na ochronę środowiska lub klimatu nie należy rozumieć: zakupów/inwestycji/usług w urządzenia elektryczne, których klasa energooszczędności jest standardem producenta.

Operacja uwzględnia  zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu bezpośrednio– 10 pkt.

Operacja nie uwzględnia  zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu –0 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt. 

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
4 Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD „Leśny Krąg” Preferowane będą operacje skierowane do grup defaworyzowanych bądź realizowane przez przedstawicieli grup defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR LGD „Leśny Krąg tj.:

– dzieci i młodzież z obszarów wiejskich (osoby do 18 r.ż.),

– osoby 60+

– kobiety

Wnioskodawca uwzględnił w realizacji operacji udział grup defaworyzowanych – 10 pkt.

Wnioskodawca reprezentuje jedną z grup  defaworyzowanych – 10 pkt.

Wnioskodawca nie uwzględnił w realizacji operacji udziału grup defaworyzowanych ani nie reprezentuje żadnej z tych grup – 0 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
5 Osoba składająca wniosek Preferowane będą operacje realizowane przez osoby fizyczne poniżej 35 roku życia. Wnioskodawcą jest  osoba fizyczna poniżej 35 roku życia – 10 pkt.

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna powyżej 35 roku życia – 0  pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach (kserokopia dowodu osobistego).
6 Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych lub rozwój dotychczasowych usług turystycznych Preferuje się operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru LGD. Przez operacje mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się operacje polegające na: wybudowaniu lub wyremontowaniu obiektu, który powiększy ofertę turystyczną miejscowości; zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia który zwiększy ofertę turystyczną miejscowości; Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych usług turystycznych – 10 pkt.

Realizacja operacji spowoduje rozwój istniejących usług turystycznych – 5 pkt.

 

We wniosku brak informacji na ten temat– 0 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
7 Czas realizacji operacji Preferowane będą operacje o krótszym okresie realizacji.
Czas realizacji operacji liczony jest od momentu podpisania umowy z Instytucja wdrażającą.
Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest krótszy lub równy 12 miesięcy;– 10 pkt. ;

 

Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu wynosi od 12 do 18 miesięcy; – 5 pkt.

 

Z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest dłuższy niż 18 miesięcy; – 0 pkt

 

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
8 Kwalifikacje wnioskodawcy Preferowani będą Wnioskodawcy posiadający odpowiednie kwalifikacje lub doświadczenie w odniesieniu do rodzaju planowanej działalności, weryfikacja na podstawie wniosku i załączników, uzyskanie punktów w tym kryterium jest możliwe po przedłożeniu min. jednego dokumentu potwierdzającego kwalifikacje lub doświadczenie tj. zaświadczenia o ukończeniu kursu, świadectwa ukończenia szkoły/szkolenia, dyplomy, świadectwa pracy. Wnioskodawca posiada udokumentowane kwalifikacje lub doświadczenie zgodne z profilem działalności powyżej roku– 10 pkt.

 

Wnioskodawca posiada udokumentowane kwalifikacje lub doświadczenie zgodne z profilem działalności poniżej roku– 5 pkt.

 

Wnioskodawca nie posiada udokumentowanych kwalifikacji lub doświadczenia zgodnego z profilem planowanej działalności, we wniosku i załącznikach brak informacji na ten temat – 0 pkt.

 

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
9 Członkostwo w LGD Preferuje się wnioskodawców – będących długoletnimi i aktywnymi Członkami LGD „Leśny Krąg” którzy wywiązują się w sposób rzetelny z obowiązków członkowskich tj. np. uczestnictwo w WZC, regularne opłacanie składek.

Wnioskodawca jest zobowiązany udokumentować członkostwo w LGD „Leśny Krąg” poprzez załączenie do wniosku oświadczenia potwierdzonego podpisem osoby reprezentującej LGD bądź pracownika  biura LGD.

Powyżej 5 lat- 10 pkt.

Od 3 do 5 lat – 5 pkt.

Od 2 lat do 3 lat – 4 pkt.

Od 1 roku do 2 lat – 2 pkt.

Poniżej 1 roku –1 pkt.

Wnioskodawca nie jest członkiem LGD – 0 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Informacja/oświadczenie dołączone do wniosku w formie załącznika potwierdzona przez osobę reprezentującą LGD bądź pracownika LGD,
10 Uczestnictwo w spotkaniach partycypacyjnych i szkoleniach LGD Preferowani będą się wnioskodawcy którzy uczestniczyli w spotkaniach partycypacyjnych dotyczących opracowania LSR i spotkaniach informacyjnych/szkoleniach organizowanych przez LGD „Leśny Krąg”. Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w spotkaniach wydanych przez LGD.

Waga punktów:

Certyfikaty uczestnictwa w I cyklu spotkań partycypacyjnych (od 14.04.2015 do 23.04.2015) – 3 pkt.

Certyfikaty uczestnictwa w II cyklu spotkań partycypacyjnych (od 24.07.2015 do 09.11.2015) – 2 pkt.

Certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach (od 11.03.2016 do nadal) – 1 pkt.

Certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 27.02.2018  – 2 pkt.

Punkty certyfikatów  sumują się.

Maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać za to kryterium to 20 pkt. Jeżeli beneficjent w sumowanej liczbie punktów za certyfikaty uzyska więcej niż 20 pkt. To mimo to uznane zostaje 20 pkt. W przypadku osób reprezentujących jeden podmiot lub instytucję uczestniczących w tym samym spotkaniu (ta sama data) brane pod uwagę będą punkty tylko jednej osoby (jeden certyfikat).

Certyfikaty uczestnictwa w I cyklu spotkań partycypacyjnych – 3 pkt.

Certyfikaty uczestnictwa w II cyklu spotkań partycypacyjnych – 2 pkt.

Certyfikaty uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach – 1 pkt.

Certyfikaty uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym w dniu 27.02.2018 –2pkt.

Brak załączonych Certyfikatów uczestnictwa w spotkaniach informacyjnych/szkoleniach – 0 pkt.

Punkty certyfikatów  sumują się!

Maksymalna ocena 20 pkt.

Informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach
11 Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkanej przez nie więcej nic 5 tys. mieszkańców Preferuje się operacje realizowane miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. Liczba mieszkańców ustalona zostanie na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Wnioskodawca zrealizuje projekt na terenie miejscowości liczącej ponad 5 tys. mieszkańców – 0 pkt.

 

Wnioskodawca zrealizuje projekt na terenie miejscowości zamieszkanej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – 10 pkt.

Maksymalna ocena 10 pkt.

Zaświadczenie wójta/burmistrza określające liczbę mieszkańców (zameldowanych na pobyt stały na koniec roku poprzedzającego rok złożenia wniosku)

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie na liście rankingowej będzie decydować kolejno:

 1. Data złożenia wniosku
 2. Godzina złożenia wniosku
 1. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD obejmuje:

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami;
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania: lokalnych kryteriów wyboru, oraz warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020.
 1. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 116 680,08 EUR co przy kursie stałym 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 466 720,32 PLN

Samorząd Województwa udzieli wsparcia operacjom mieszczącym się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu o naborze, który został wskazany w walucie euro i który zostanie przeliczony w trakcie rozpatrywania wniosków przez samorząd województwa po kursie wymiany EUR do PLN, opublikowanym przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń (kurs bieżący).

 1. Dodatkowe warunki udzielenia wsparcia: NIE DOTYCZY

 

 1. Wysokość pomocy:
 • wnioskowana kwota pomocy wynosi 70 000,00 zł

 

 1. Miejsce udostępnienia dokumentów

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lesnykrag.pl, www.prow.lubelskie.pl i www.arimr.gov.pl oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Leśny Krąg”, Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, oraz Regulamin Pracy Rady udostępniono na stronie www.lesnykrag.pl w zakładce PROW 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzach:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) – wersja 5z – otwórz

b) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 5z) – otwórz

c) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan (.pdf) wersja 5z –otwórz
 • Biznesplan (.docx) wersja 5z – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 5z) (.pdf) – otwórz

d) Klauzule RODO (.docx)otwórz

e) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) (wersja 6z )– otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf) (wersja 6z)- otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) –otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji- otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy –otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej- otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych- otwórz

f) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 5z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 5z – otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)(wersja 5z)–otwórz

 • Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (.xlsx) – otwórz
 • Załącznik nr 3– Sprawozdanie z realizacji biznesplanu (.xlsx) – otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanuotwórz

g) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ informacji po realizacji operacji ( IMRB/IPRO)

– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu /Informacja po realizacji operacji(.pdf)-otwórz

– Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx)- otwórz

– Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacja po realizacji operacji (.pdf)-otwórz

h) Dodatkowe załączniki:

 • Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy – premia (.docx)– otwórz
 1. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, zgodnie z listą:

 

Cel ogólny LSR
I. Rozwój przedsiębiorczości i wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LGD „Leśny Krąg”
Cele szczegółowe LSR
1.1 Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Leśny Krąg” poprzez  przedsiębiorczość i wzrost zatrudnienia
Przedsięwzięcia
1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej.
Wskaźniki
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągniecia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1 Wp.1.1.1.1

Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

Sztuka 19 11 8 0
2 Wr.1.1.1

Liczba utworzonych miejsc pracy /ogółem/

Pełny etat średnioroczny 30 18,87 11,13 0