OGŁOSZENIE nr 2/2017

logotypy

OGŁOSZENIE nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020.

dla przedsięwzięcia: 1.1.1 Podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej

NABÓR UNIEWAŻNIONY Z PRZYCZYN FORMALNYCH

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 12 stycznia 2017r. godz.8.00 do dnia10 lutego 2017r. godz. 15.30

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, ul. Ogrodowa 16, 23-300 Janów Lubelski, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

3. Tryb składania wniosków:

Wniosek wraz w kompletem wymaganych załączników składany jest w punkcie naboru wniosków w dwóch egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym (płyta CD).

Wniosek wraz z załącznikami musi być dostarczony: osobiście, albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną.

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

W każdym z powyższych przypadków decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu.

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i będą odsyłane.

Termin składania wniosków upływa w dniu 10 lutego 2017r. o godz.15.30

4. Formy wsparcia:

Ø Pomoc ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowanych

Ø Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 70 tys. zł.

Ø Maksymalna wysokość pomocy w ramach naboru wynosi 212 500,00 zł

Ø Intensywność pomocy wynosi nie więcej niż 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych

5. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie określonym § 2 ust. 1 pkt. 2 ppkt. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz.U.2015 poz.1570 tj.: Rozwijanie działalności gospodarczej;

6. Warunki udzielenia wsparcia:

Ø Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

Ø Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.

Ø Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).

Ø Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Ø Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Leśny Krąg”.

Ø Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

7. Kryteria wyboru operacji

Minimalnym wymaganiem, jakie musi spełnić operacja podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji jest uzyskanie 45 % z maksymalnej liczby punktów tj.: ze 130 pkt.
(czyli. minimalnie 59 pkt./maksymalnie 130 pkt.)

Kryteria wyboru operacji obowiązujące w ramach naboru:

Ø Doświadczenie w realizacji projektów

Ø Operacja zawiera wprowadzenie nowych rozwiązań lub udoskonalenie istniejących /charakter innowacyjny/

Ø Operacja uwzględnia zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu

Ø Oddziaływanie operacji na grupę defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR LGD „Leśny Krąg”

Ø Osoba składająca wniosek jest osobą fizyczną poniżej 35 roku życia

Ø Realizacja operacji spowoduje powstanie nowych lub rozwój dotychczasowych usług turystycznych

Ø Operacja przewiduje powstanie miejsc pracy

Ø Czas realizacji operacji

Ø Wysokość wsparcia finansowego

Ø Członkostwo w LGD

Ø Uczestnictwo w spotkaniach partycypacyjnych i szkoleniach LGD

Ø Operacja jest realizowana w miejscowości zamieszkanej przez nie więcej nic 5 tys. mieszkańców

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, o pierwszeństwie na liście rankingowej będzie decydować kolejno:

Ø Data złożenia wniosku

Ø Godzina złożenia wniosku

Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: www.lesnykrag.pl link

8. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

Ø formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami;

Ø dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

9. Limit dostępnych środków:

Limit dostępnych środków w ramach naboru wynosi: 1 700 000,00 zł

10. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www. lesnykrag.pl i www.arimr.gov.pl oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Leśny Krąg”, Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Leśny Krąg”, oraz Regulamin Pracy Rady udostępniono na stronie www.lesnykrag.pl w zakładce PROW 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzach:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Ø Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz

Ø Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

Ø Generator Wniosku – otwórz

b) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) – otwórz

c) Biznesplan (wersja 2z)

Ø Biznesplan (.pdf) – otwórz

Ø Biznesplan (.docx) – otwórz

Ø Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) – otwórz

d) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

Ø Oświadczenie (.pdf) – otwórz

Ø Oświadczenie (.excel) – otwórz

e) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

f) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 3z)

Ø Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz

Ø Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz

Ø Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz

Ø Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) – otwórz

Ø Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) – otwórz

Ø Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz

Ø Załącznik 5 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

g) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

Ø Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz

Ø Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

h) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

Ø Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz

i) Narzędzia pomocnicze:

Ø Wyliczanie momentu bazowego (excel)

Dodatkowe załączniki:

Ø Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy – rozwijanie działalności – otwórz

11. Planowane do osiągnięcia wskaźniki

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, zgodnie z listą:

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków:

cel_ogolny_lsr-1


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”