Namiot dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie

Namiot dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie zrealizowało projekt  w ramach: Operacja pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego na terenie LGD “Leśny Krąg” oraz promowanie obszaru objętego lokalną strategią rozwoju” poprzez realizację zadania: „Zakup namiotu dla zespołów artystycznych, artystów instrumentalistów, solistów oraz twórców ludowych działających przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie”współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętegoProgramem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Całość zadania wyniosła 7000,00 złotych a kwota dofinansowania 5000,00 zł.

Projekt pn. „Zakup namiotu dla zespołów artystycznych, artystów instrumentalistów, solistów oraz twórców ludowych działających przy Gminnym Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie ” skierowany jest do każdej grupy wiekowej, w realizacji operacji udział będą miały grupy defaworyzowane tj. dzieci i młodzież do 18rż, osoby 60+, kobiety z obszarów wiejskich, którzy są członkami zespołów i oraz grup .Mając na uwadze ogromny dorobek artystyczny naszych zespołów chcemy ułatwić  ich działalność poprzez zapewnienie im zaplecza logistycznego. Zespoły artystyczne, soliści, instrumentaliści, twórcy rękodzieła w ciągu roku  biorą udział w szeregu imprez kulturalnych, festiwali: lokalnych, ogólnopolskich,  międzynarodowych a także wystawach twórców ludowych.Zakup namiotu przyczyni się do poprawy warunków sprzyjających aktywności kulturalnej miejscowych artystów i twórców ludowych. Doposażenie zespołów i zorganizowanych grup działających w sferze kultury wpłynie na poprawę atrakcyjności prezentowanego dorobku artystycznego oraz usprawni logistkę podczas udziału w wydarzeniach kulturalnych popularyzujących dziedzictwo kultury ludowej z naszego regionu i dorobku artystyczny naszych zespołów i twórców ludowych.Zakup namiotu wpłynie również pozytywnie na wizerunek wszystkich artystów, a dzięki temu umożliwi profesjonalny przekaz dorobku kulturalnego poprzez przynależność regionalną oraz zachowane wzorce i tradycje. Wszystkie te czynniki przyczynią się do upowszechniania tradycji wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, którym coraz bardziej obce stają się tradycje lokalne takie jak: gwara, śpiew, taniec i regionalizm.

A.Jaskowska